1. مولفه های «حیات طیّبه» در اندیشه سیاسی نوصدرائیان با تاکید بر آراء علّامه طباطبایی و شهید مطهّری

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 117-144

10.30497/pk.2020.2680

جلال درخشه؛ حمیدرضا تبشیری


2. عدالت و سیاست‌گذاری تنوع قومی در جمهوری اسلامی ایران؛ جایگاه و دلالت‌ها

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 97-131

10.30497/pk.2019.2500

جلال درخشه؛ حمید هوشنگی


3. تحلیل قدرت در اندیشه سیاسی آیت‌الله میرزای شیرازی

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 5-29

10.30497/pk.2017.1923

جلال درخشه؛ سید محمد صادق کاظمی


4. مطالعه تطبیقی تأثیر نارضایتی انقلابی بر نظام سازی آینده انقلاب در ایران و مصر

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 5-18

10.30497/pk.2013.1424

جلال درخشه؛ محمد جواد هراتی


5. بازتفسیر مفاهیم دینی و تأثیر آن بر شکل‌گیری انقلاب اسلامی ایران

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 87-121

10.30497/pk.2010.19

جلال درخشه


6. عدالت از دیدگاه امام علی(ع)

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1386

10.30497/pk.2007.50

جلال درخشه


7. بازسازی اندیشۀ دینی و تأثیر آن بر گفتمان سیاسی شیعه در ایران معاصر (با تأکید بر دیدگاه شهید مطهری(ره))

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1385، صفحه 117-142

10.30497/pk.2006.68

جلال درخشه


8. نسبت قانون و شریعت در اندیشة سیاسی علامه میرزای نایینی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 39-60

10.30497/pk.2005.71

جلال درخشه


9. جستاری در اندیشه‌های بوم گرایی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 159-180

10.30497/pk.2005.80

جلال درخشه