1. تبیین نقش منابع رانتی در ساختار قدرت دولت بر اساس رویکرد دیالکتیکی شبکه های سیاسی (مطالعه موردی: دولت بحرین)

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 27-58

10.30497/pk.2021.14057.2567

اعظم خانی ولدانی؛ حسین مسعودنیا؛ سید جواد امام جمعه زاده


2. ژاک دریدا؛ شالوده‌شکنی و دموکراسی

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 151-170

10.30497/pk.2017.2015

ساسان کرمشاهی‌؛ علیرضا آقاحسینی؛ سید جواد امام جمعه زاده؛ علی علی حسینی


3. تحلیل جامعه‌شناسانه وقوع انقلاب اسلامی؛ با تأکید بر نظریه محرومیت نسبی تد رابرت گر و اندیشه‌های امام خمینی(ره)

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 27-60

10.30497/pk.2016.1881

سید جواد امام جمعه زاده؛ علی ابراهیمی


4. سیاست خارجی نسل پنجم رهبری جمهوری خلق چین نسبت به جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 59-72

10.30497/pk.2014.1692

سید جواد امام جمعه زاده؛ سمیرا نساجی


5. بررسی رابطۀ میان احساس محرومیت نسبی و مشارکت سیاسی در میان دانشجویان دانشگاه اصفهان

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 37-68

10.30497/pk.2012.778

سید جواد امام جمعه زاده؛ محمودرضا رهبرقاضی؛ امید عیسی‌نژاد؛ زهره مرندی


6. منطق و مبنای راهبردهای کلان امنیتی در خلیج فارس

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 35-66

10.30497/pk.2008.37

سید جواد امام جمعه زاده؛ مجتبی تویسرکانی