1. تحلیل نظری چندپارگی هویت به مثابه بحرانی جامعه شناختی (مطالعه موردی: رژیم صهیونیستی)

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 195-216

10.30497/pk.2019.2617

علی کمالی؛ علیرضا آقاحسینی؛ حسین مسعودنیا؛ امیر مسعود شهرام نیا


2. ژاک دریدا؛ شالوده‌شکنی و دموکراسی

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 151-170

10.30497/pk.2017.2015

ساسان کرمشاهی‌؛ علیرضا آقاحسینی؛ سید جواد امام جمعه زاده؛ علی علی حسینی


3. شالوده‌شکنی گفتمان موج اول روشنفکری در ایران: میرزا ملکم خان، آخوندزاده و میرزا آقا خان کرمانی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 45-58

10.30497/pk.2014.1691

علیرضا آقاحسینی؛ آسیه مهدی پور