1. تجزیه و تحلیل تاثیر هویت ملی و قومی بر نگرش سیاسی (مطالعه موردی شهروندان شهرستان خوی)

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 515-538

10.30497/pk.2019.2676

حسین مسعودنیا؛ محمودرضا رهبرقاضی؛ مریم قربانی


2. تحلیل نظری چندپارگی هویت به مثابه بحرانی جامعه شناختی (مطالعه موردی: رژیم صهیونیستی)

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 195-216

10.30497/pk.2019.2617

علی کمالی؛ علیرضا آقاحسینی؛ حسین مسعودنیا؛ امیر مسعود شهرام نیا


3. پیش‌بینی نقش رسانه‌ها در میزان‌ تمایل شهروندان اصفهان به شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال 1396

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 117-138

10.30497/pk.2017.1928

محمودرضا رهبرقاضی؛ حسین مسعودنیا؛ حمید نساج


4. بررسی عوامل سقوط رژیم حسنی مبارک و چشم‌انداز تحولات کشور مصر

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 163-194

10.30497/pk.2012.782

حسین مسعودنیا؛ ندا سعیدی حیزانی


5. بررسی علل رفتار خشونت‌آمیز نیروهای اسلامی در پاکستان با تأکید بر طالبانیسم

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 193-218

10.30497/pk.2009.28

حسین مسعودنیا