1. بررسی پیامدهای اجتماعی سیاست تقسیم اراضی انقلاب اسلامی ایران بر مبنای روش AHP

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 77-101

10.30497/pk.2018.2163

محمد جواد موسی نژاد؛ محمد باقر خرمشاد


2. شروط سیاسی بی‌ثباتی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 25-49

10.30497/pk.2014.1690

محمد باقر خرمشاد؛ عبدالمحمود محمدی‌لرد


3. بازاندیشی در ابعاد و گستره مفهوم سنّت

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 115-144

10.30497/pk.2011.91

محمد باقر خرمشاد؛ سیّدابراهیم سرپرست سادات