1. ژاک دریدا؛ شالوده‌شکنی و دموکراسی

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 151-170

10.30497/pk.2017.2015

ساسان کرمشاهی‌؛ علیرضا آقاحسینی؛ سید جواد امام جمعه زاده؛ علی علی حسینی