1. الگوی رفتاری جمهوری آذربایجان با جمهوری اسلامی ایران؛ برآیندی از سازه‌های هویتی

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-26

10.30497/pk.2021.75595

محمدحسین اکبری؛ امیر مسعود شهرام نیا؛ سعید وثوقی


2. تحلیل نظری چندپارگی هویت به مثابه بحرانی جامعه شناختی (مطالعه موردی: رژیم صهیونیستی)

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 195-216

10.30497/pk.2019.2617

علی کمالی؛ علیرضا آقاحسینی؛ حسین مسعودنیا؛ امیر مسعود شهرام نیا


3. موج جدید اسلام‌گرایی در جها عرب

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 31-44

10.30497/pk.2013.1426

امیر مسعود شهرام نیا؛ نازنین نظیفی نائینی