1. طراحی مدل بازاریابی سیاسی شناختی(عصب پایه)

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 417-442

10.30497/pk.2019.2674

سید حمید حسینی؛ وحید رضا میرابی؛ محمد حسین رنجبر؛ اسماعیل حسن پور