1. تحلیل مولفه های هوش سیاسی درمدیریت منازعات سیاسی

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 599-620

10.30497/pk.2020.75412

محمد مهدی گلشاهی؛ عباسعلی رهبر؛ مژگان نیک سیرت فر


2. تحلیل گفتمانی نامة تنسر:

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 43-62

10.30497/pk.2013.1329

عباسعلی رهبر؛ احمد زارع؛ محسن سلگی