1. بررسی تطبیقی الگوی عدالت از منظر شهید مرتضی مطهری و مایکل والزر

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-34

10.30497/pk.2019.2498

حسن مجیدی؛ مهدی امیدی


2. گفتمان اسلام‌گرای دموکرات در مصر جدید؛ از قیام ژانویة 2011 تا 2016

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 99-128

10.30497/pk.2016.1883

حسن مجیدی؛ جبار شجاعی


3. سعادت در اندیشه فارابی و توماس آکوییناس

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 95-114

10.30497/pk.2014.1694

حسن مجیدی


4. مقایسه رابطۀ دین و دولت در اندیشۀ ابن‌رشد و آکوئیناس

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 127-161

10.30497/pk.2012.781

حسن مجیدی؛ امید شفیعی قهفرخی