1. جامعه شناسی تاریخی تفهّم ذهنیت دواندیش در سنت سیاسی ایران دوره مدرن

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 387-410

10.30497/pk.2020.75413

عبدالله حاجی زاده؛ حمید نساج؛ عباس حاتمی


2. پیش‌بینی نقش رسانه‌ها در میزان‌ تمایل شهروندان اصفهان به شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال 1396

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 117-138

10.30497/pk.2017.1928

محمودرضا رهبرقاضی؛ حسین مسعودنیا؛ حمید نساج


3. سنجش "ماللهند" ابوریحان بیرونی بر اساس مولفه های شرق شناسی ادوارد سعید

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 75-86

10.30497/pk.2013.1429

حمید نساج