1. سرمایه اجتماعی و خشونت کنشگرانه در خاورمیانه

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 59-86

10.30497/pk.2021.14383.2611

رضا خلیلی؛ حامد مهربان اینچه برون


2. تحلیل روابط جمهوری اسلامی ایران و سوریه در پرتو نظام موازنه قوا در خاورمیانه

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 189-214

10.30497/pk.2021.15007.2669

هادی طلوعی؛ محمدجواد حق شناس


3. سیاست خارجی آمریکا و تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 107-138

10.30497/pk.2011.11

رضا سیمبر


4. مقایسة میزان قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 169-203

10.30497/pk.2010.21

حسین هرسیج


5. پیش‏بینی تأثیرات انقلاب اسلامی ایران بر خاورمیانه

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 33-57

10.30497/pk.2009.23

ابراهیم برزگر


6. گفتمان خاورمیانه‌ای جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 59-91

10.30497/pk.2009.24

حسن بشیر


7. هلال شیعی؛ فرصت‌ها و تهدیدها برای جمهوری اسلامی ایران، اعراب و آمریکا

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 152-192

10.30497/pk.2009.27

امیر محمد حاجی یوسفی


8. ژئوپلیتیک جدید خاورمیانه و رقابت قدرت‌ها

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 85-111

10.30497/pk.2008.46

عنایت الله یزدانی؛ مرتضی شجاع