1. سرمایه اجتماعی و خشونت کنشگرانه در خاورمیانه

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 59-86

10.30497/pk.2021.14383.2611

رضا خلیلی؛ حامد مهربان اینچه برون


2. تأثیر سرمایه اجتماعی دولت بر توسعه سیاسی از دیدگاه شهروندان تهرانی

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-28

10.30497/pk.2019.2615

بابک ارسیا؛ احمد ساعی


3. سنجش رابطه اعتماد و عضویت در انجمن‌های داوطلبانه با فرهنگ سیاسی دانشجویان: مطالعه موردی، دانشجویان دانشگاه شیراز

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 5-26

10.30497/pk.2016.1880

خلیل‌الله سردارنیا؛ بهمن یوسفی


4. تحلیل عوامل مرتبط با اعتماد سیاسی دانشجویان

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 5-26

10.30497/pk.2013.1327

جهانگیر جهانگیری؛ فاطمه ابوترابی زارچی


5. سنجش سرمایه اجتماعی استان‌های کشور با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 139-176

10.30497/pk.2011.12

مهدی صادقی شاهدانی؛ حمیدرضا مقصودی