1. نقش ارزیابی از احزاب و تشکل‌های سیاسی در مشارکت ساکنان شهر شیراز در انتخابات

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 649-670

10.30497/pk.2020.75409

اصغر میرفردی؛ ماندانا کریمی؛ کورش عیسائی خوش


2. سنجش رابطه اعتماد و عضویت در انجمن‌های داوطلبانه با فرهنگ سیاسی دانشجویان: مطالعه موردی، دانشجویان دانشگاه شیراز

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 5-26

10.30497/pk.2016.1880

خلیل‌الله سردارنیا؛ بهمن یوسفی


3. سنجش سرمایه اجتماعی استان‌های کشور با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 139-176

10.30497/pk.2011.12

مهدی صادقی شاهدانی؛ حمیدرضا مقصودی