1. نسبت سیاست و فهم در منظومه فکری هانا آرنت

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 567-590

10.30497/pk.2019.2673

سارا نجف پور؛ علی تدین راد


2. گفتمان سلفیه علمی؛ سیاست پرهیزی و واسازی سلفیت وهابی

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 41-69

10.30497/pk.2017.2011

حمداله اکوانی؛ مهدی عوض پور؛ منصور میراحمدی؛ علیرضا سمیعی اصفهانی