1. سیاست در اندیشه و عمل امام هادی(ع)

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 113-133

10.30497/pk.2014.1699

علی‌اکبر علیخانی


2. حکومت و رعایت؛ درآمدی بر فلسفه سیاسی حکومت در اسلام

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 41-67

10.30497/pk.2010.16

محمدحسین جمشیدی


3. شرعی‌سازی سیاست؛ چارچوبی معرفتی برای تحقق ایدۀ سیاست اسلامی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1385

10.30497/pk.2007.59

اصغر افتخاری


4. معنا و مقام مصحلت در اندیشۀ سیاسی ایرانی

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1385، صفحه 7-38

10.30497/pk.2006.64

اصغر افتخاری


5. بررسی و نقد مبانی مشروعیت حکومت از دیدگاه اهل سنت

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 67-99

10.30497/pk.2005.77

محمّدرضا حاتمی


6. امام علی(ع) و رویکرد مردمی به مقوله حکومت و خاستگاه آن

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 129-158

10.30497/pk.2005.79

علی محسنی