1. مبانی فقهی حمایت حکومت اسلامی از کشورهای اسلامی

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 163-187

10.30497/pk.2018.2349

احمدعلی قانع؛ مسعود جهاندوست دالنجان؛ احسان آهنگری


2. امنیت سیاسی در اندیشۀ امام خمینی(ره)

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 69-86

10.30497/pk.2010.17

رضا داوری اردکانی؛ سید رضا شاکری


3. الگوی صدور انقلاب در سیاست خارجی دولت نهم

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 123-150

10.30497/pk.2010.18

سید جلال دهقانی فیروزآبادی؛ فیروزه رادفر