1. تأثیر سرمایه اجتماعی دولت بر توسعه سیاسی از دیدگاه شهروندان تهرانی

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-28

10.30497/pk.2019.2615

بابک ارسیا؛ احمد ساعی


2. نقش سیاسی بازار: تحلیل تحوّلات دهه اول جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 65-90

10.30497/pk.2011.86

علی محمد حاضری؛ مهدی حسین زاده فرمی


3. امنیت سیاسی در اندیشۀ امام خمینی(ره)

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 69-86

10.30497/pk.2010.17

رضا داوری اردکانی؛ سید رضا شاکری


4. فراز و فرود گفتمان عدالت در جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 5-35

10.30497/pk.2008.43

غلامرضا خواجه سروی


5. مبنایِ عقلی مناسبات دین و دولت

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 141-168

10.30497/pk.2008.48

علی‌رضا شجاعی‌زند


6. عوامل پیدایی و پایایی سکولاریسم در جهان مسیحی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1385

10.30497/pk.2007.58

بهرام اخوان کاظمی