1. آزدای به مثابه گفتمان در ایده آلیسم غربی

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 59-75

10.30497/pk.2018.2162

فرشاد شریعت


2. رویکرد اسلامی به روابط بین الملل در مقایسه با رویکردهای رئالیستی و لیبرالیستی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 5-42

10.30497/pk.2011.8

شهروز ابراهیمی؛ علی اصغر ستوده؛ احسان شیخون


3. لیبرالیسم، سکولاریسم و غرب جدید

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 61-84

10.30497/pk.2010.3

فرشاد شریعت


4. عوامل پیدایی و پایایی سکولاریسم در جهان مسیحی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1385

10.30497/pk.2007.58

بهرام اخوان کاظمی


5. بررسی مبانی لیبرالیستی حقوق بشر با تطبیق بر آرای جان‌لاک

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 181-200

10.30497/pk.2005.82

فرشاد شریعت