کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: انتخابات
تحلیل تأثیر ساختار طایفه‌ای بر کنش انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 17، شماره 2، مهر 1400، صفحه 407-432

10.30497/pkn.2021.241088.2862

طاها عشایری؛ طاهره جهان پرور


آثار رسانه‌های غیررسمی بر خرد جمعی (مطالعه موردی: انتخابات ریاست جمهوری ایران)

دوره 17، شماره 2، مهر 1400، صفحه 547-568

10.30497/pkn.2021.240080.2777

اشرف کریمی راهجردی؛ عبدالعلی قوام؛ رها خرازی؛ علی گرانمایه پور


نظریه خلافت الهی انسان به مثابه مبنایی برای تفاوت و تساوی در حق مشارکت سیاسی

دوره 17، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 267-290

10.30497/pk.2021.14399.2612

سید محمد صادق کاظمی؛ سیدمحمدرضا احمدی طباطبایی