1. تحلیل روابط جمهوری اسلامی ایران و سوریه در پرتو نظام موازنه قوا در خاورمیانه

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 189-214

10.30497/pk.2021.15007.2669

هادی طلوعی؛ محمدجواد حق شناس


2. ضعف دولت ـ ملت‌سازی در سوریه و وقوع جنگ داخلی در این کشور (2016-2011)

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 99-121

10.30497/pk.2017.2013

سیدعبدالامیر نبوی؛ مریم دری


3. شکاف‌های اجتماعی و تأثیر آن بر شکل‌گیری و رشد رادیکالیسم در سوریه: با تأکید بر شکاف‌های قومی ـ مذهبی

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 59-90

10.30497/pk.2017.1926

یدالله دهقان؛ محمود کتابی؛ مسعود جعفری نژاد