1. نظریه خلافت الهی انسان به مثابه مبنایی برای تفاوت و تساوی در حق مشارکت سیاسی

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 267-290

10.30497/pk.2021.14399.2612

سید محمد صادق کاظمی؛ سیدمحمدرضا احمدی طباطبایی


2. بازخوانی مشروعیت دوپایه از منظر آیت الله سیدمحمدباقر صدر

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 411-432

10.30497/pk.2020.75418

حسین علی سعدی


3. مبانی و قلمرو احیاگری دینی امام خمینی(ره)

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 5-34

10.30497/pk.2008.36

عماد افروغ


4. بررسی و نقد مبانی مشروعیت حکومت از دیدگاه اهل سنت

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 67-99

10.30497/pk.2005.77

محمّدرضا حاتمی