1. الزامات سیاست خارجی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 61-72

10.30497/pk.2016.1882

محمدحسن خانی


2. اقتصاد سیاسی، دیپلماسی کارآمد در نظام جهانی؛ مبانی، ابزارها و راهکارها

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1386

10.30497/pk.2007.55

حسین پوراحمدی


3. دیپلماسی عمومی و سیاست خارجی؛ پیوندها و اهداف

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1386

10.30497/pk.2007.56

حسام‌الدین آشنا؛ نادر جعفری هفت‌خوانی


4. دیپلماسی فرهنگی و جایگاه آن در سیاست خارجی کشورها

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 135-148

10.30497/pk.2005.74

محمدحسن خانی