1. الزامات سیاست خارجی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 61-72

10.30497/pk.2016.1882

محمدحسن خانی


2. مطالعه تطبیقی تأثیر نارضایتی انقلابی بر نظام سازی آینده انقلاب در ایران و مصر

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 5-18

10.30497/pk.2013.1424

جلال درخشه؛ محمد جواد هراتی


3. چالش‌های فراروی گسترش دین اسلام در آفریقا

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 99-125

10.30497/pk.2012.780

محمّدرضا حاتمی


4. ساختار فهم اندیشه سیاسی اسلام

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 43-72

10.30497/pk.2011.9

ابراهیم برزگر


5. تحلیل تجارب همگرایی در جهان اسلام

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 151-180

10.30497/pk.2010.6

علی‌اکبر ولایتی؛ رضا سعیدمحمدی


6. نقش مدرنیته در توسعه بنیادگرایی در جهان اسلام

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 181-210

10.30497/pk.2010.7

حسین هوشنگی


7. چالش‌های سیاسی جهان اسلام و آیندۀ ایران

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 157-185

10.30497/pk.2009.34

محمد رحیم عیوضی