کلیدواژه‌ها = آمریکا
نظریه انتقال قدرت و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

دوره 16، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 145-168

10.30497/pk.2020.2688

مهدی ذوالفقاری


استراتژی «دولت- ملت‌سازی» آمریکا در افغانستان

دوره 8، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 69-97

10.30497/pk.2012.779

بهادر امینیان؛ مائده کریمی قهرودی


سیاست خارجی آمریکا و تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران

دوره 6، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 107-138

10.30497/pk.2011.11

رضا سیمبر


ژئوپلیتیک جدید خاورمیانه و رقابت قدرت‌ها

دوره 3، شماره 2، اسفند 1386، صفحه 85-111

10.30497/pk.2008.46

عنایت الله یزدانی؛ مرتضی شجاع