1. تأثیر سرمایه اجتماعی بر گرایش به مردم‌سالاری (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه اصفهان)

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1400، صفحه 357-382

10.30497/pkn.2021.239138.2724

محمودرضا رهبرقاضی؛ زهرا جعفری؛ نسیم کردعلیوند


2. تحلیل تأثیر ساختار طایفه‌ای بر کنش انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1400، صفحه 407-432

10.30497/pkn.2021.241088.2862

طاها عشایری؛ طاهره جهان پرور


3. پیوند پلورالیسم و فدرالیسم با تأکید بر دموکراسی انجمنی (مطالعه موردی : عراق جدید)

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 139-162

10.30497/pk.2021.13351.2710

سعید شمس الدینی؛ سیدخدایار مرتضوی؛ مهرداد نوابخش