26. رابطۀ مصرف رسانه‌ای با فرهنگ سیاسی جوانان؛ مطالعۀ موردی، شهر تبریز

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 5-25

10.30497/pk.2014.1684

مهدی‌ ادیبی‌سده؛ صمد عدلی‌پور؛ نقی طاهری


27. بررسی رابطۀ میان احساس محرومیت نسبی و مشارکت سیاسی در میان دانشجویان دانشگاه اصفهان

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 37-68

10.30497/pk.2012.778

سید جواد امام جمعه زاده؛ محمودرضا رهبرقاضی؛ امید عیسی‌نژاد؛ زهره مرندی


28. وضعیت مطالعاتی تدوین سند استراتژی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 69-97

10.30497/pk.2012.863

امیر محمد حاجی یوسفی؛ علی بغیری


29. مشارکت اجتماعی زنان؛ رویکردی اسلامی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 133-166

10.30497/pk.2012.865

محمد رحیم عیوضی؛ غلامرضا کریمی


30. انقلاب اسلامی ایران، نظام بین‌الملل و نظریه انتقادی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 205-228

10.30497/pk.2012.867

عنایت الله یزدانی؛ داریوش قاسمی؛ صفی‌الله شاه‌قلعه


31. نقش سیاسی بازار: تحلیل تحوّلات دهه اول جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 65-90

10.30497/pk.2011.86

علی محمد حاضری؛ مهدی حسین زاده فرمی


32. جامعه¬شناسی تاریخی دولت: گسست در پیوند نخبگان و ساخت دولت در عصر صفوی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 73-106

10.30497/pk.2011.10

ناصر جمالزاده؛ احمد درستی


33. سنجش سرمایه اجتماعی استان‌های کشور با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 139-176

10.30497/pk.2011.12

مهدی صادقی شاهدانی؛ حمیدرضا مقصودی


34. بسیج و اقدام سیاسی در نهضت تنباکو (1269-1270)

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 177-206

10.30497/pk.2011.13

علی مرشدی زاد؛ عباس کشاورز شکری؛ بابک احمدپور ترکمانی


35. عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی دانشجویان علوم سیاسی و فنّی دانشگاه تهران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 207-240

10.30497/pk.2011.14

زاهد غفاری هشجین؛ عبدالرضا بیگی نیا؛ اکرم تصمیم قطعی


36. نگرش امنیتی غرب و تهدیدات بین‌المللی پس از جنگ سرد؛ مطالعة موردی برنامة هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 25-59

10.30497/pk.2010.2

سید محمدکاظم سجادپور؛ سعیده اجتهادی


37. دیپلماسی انرژی و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 5-40

10.30497/pk.2010.15

حسین پوراحمدی


38. الگوی صدور انقلاب در سیاست خارجی دولت نهم

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 123-150

10.30497/pk.2010.18

سید جلال دهقانی فیروزآبادی؛ فیروزه رادفر


39. بازتفسیر مفاهیم دینی و تأثیر آن بر شکل‌گیری انقلاب اسلامی ایران

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 87-121

10.30497/pk.2010.19

جلال درخشه


40. سیاست‌گذاری‌های سیاسی- حقوقی جمهوری اسلامی ایران در حفاظت از محیط زیست

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 93-114

10.30497/pk.2009.25

حمید بهرامی احمدی


41. سیاست‌های جمهوری اسلامی در مدیریت تنوعات اجتماعی

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 115-157

10.30497/pk.2009.26

یوسف ترابی


42. امنیت‌مداری در رویکرد سیاست خارجی امام خمینی(ره)

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 93-128

10.30497/pk.2009.32

مجتبی عطارزاده


43. سیاست خارجی ایران در قبال ایالات متحد آمریکا از منظر نظریۀ پیوستگی جیمز روزنا در سال‌های 1332- 1357ش

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 129-156

10.30497/pk.2009.33

فرهاد عطایی؛ جهانشیر منصوری‌مقدم


44. نقش فرهنگ ملی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 187-225

10.30497/pk.2009.35

علیرضا موسوی زاده؛ مهدی جاودانی‌مقدم


45. مبانی و قلمرو احیاگری دینی امام خمینی(ره)

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 5-34

10.30497/pk.2008.36

عماد افروغ


46. روحانیت، انقلاب مشروطه و ستیز میان سنّت و تجدّد

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 95-122

10.30497/pk.2008.39

مهدی رهبری


47. پارادوکس‌های آموزش روش‌شناسی علم سیاست در ایران؛ برخی راهکارهای عمل‌گرایانه

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 123-152

10.30497/pk.2008.40

کاووس سیدامامی


48. بنیان‌‌‌‌های نظری گسست از سنت در جریان نواندیشی دینی در ایران

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 181-213

10.30497/pk.2008.42

منصور میراحمدی؛ حمید سجادی


49. فراز و فرود گفتمان عدالت در جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 5-35

10.30497/pk.2008.43

غلامرضا خواجه سروی


50. اندیشة تأسیس دولت مقتدر مرکزی پس از انقلاب مشروطیت (مطالعة موردی: اندیشه‌های ملک‌الشعراء بهار)

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 169-197

10.30497/pk.2008.49

محسن خلیلی؛ عباس کشاورز شکری