51. عدالت به مثابه «تعدیل»؛ درآمدی بر نظریۀ امام خمینی(ره) در باب عدالت ملی و بین‌المللی

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1386

10.30497/pk.2007.51

اصغر افتخاری


52. گفتمان اصول‌گرایی عدالت‌محور در سیاست خارجی دولت احمدی نژاد

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1386

10.30497/pk.2007.52

سید جلال دهقانی فیروزآبادی


53. انقلاب اسلامی و تعالی گفتمان سیاسی شیعه

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1386

10.30497/pk.2007.54

علی‌اکبر کمالی اردکانی


54. تأثیرپذیری سیاستهای توسعه در ایران از الگوهای مسلط ‌غربی‌

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1385

10.30497/pk.2007.63

سید مرتضی هزاوه‌ای


55. معنا و مقام مصحلت در اندیشۀ سیاسی ایرانی

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1385، صفحه 7-38

10.30497/pk.2006.64

اصغر افتخاری


56. جمهوری اسلامی ایران و پست- مدرنیسم

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1385، صفحه 59-84

10.30497/pk.2006.66

محمدجواد جاوید


57. چارچوبی برای تحلیل رقابت و ثبات سیاسی‌ با نگاهی به تجربۀ جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1385، صفحه 85-116

10.30497/pk.2006.67

غلامرضا خواجه سروی


58. انطباق اصل سرزمین بلاصاحب و توجیه بریتانیا در اشغال جزایر ایرانی تنب و ابوموسی در سال 1282 (1903م.) و پیامدهای آن

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 61-102

10.30497/pk.2005.72

نقی طبرسا


59. آسیب‌شناسی مدیریت توسعه در ایران

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 103-134

10.30497/pk.2005.73

یوسف ترابی


60. علمای شیعه در عصر مشروطه و انگاره سلطه غرب

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 44-66

10.30497/pk.2005.76

اصغر افتخاری؛ ناصر جمالزاده