51. نظریه بازنمایی رسانه‌ای و تحلیل افکار عمومی متقابل آمریکایی‌ها و ایرانی‌ها

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 37-62

10.30497/pk.2009.30

علی ربیعی؛ فرناز احمدزاده نامور


52. سیاست خارجی ایران در قبال ایالات متحد آمریکا از منظر نظریۀ پیوستگی جیمز روزنا در سال‌های 1332- 1357ش

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 129-156

10.30497/pk.2009.33

فرهاد عطایی؛ جهانشیر منصوری‌مقدم


53. چالش‌های سیاسی جهان اسلام و آیندۀ ایران

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 157-185

10.30497/pk.2009.34

محمد رحیم عیوضی


54. ژئوپلیتیک جدید خاورمیانه و رقابت قدرت‌ها

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 85-111

10.30497/pk.2008.46

عنایت الله یزدانی؛ مرتضی شجاع


55. اقتصاد سیاسی، دیپلماسی کارآمد در نظام جهانی؛ مبانی، ابزارها و راهکارها

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1386

10.30497/pk.2007.55

حسین پوراحمدی


56. دیپلماسی عمومی و سیاست خارجی؛ پیوندها و اهداف

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1386

10.30497/pk.2007.56

حسام‌الدین آشنا؛ نادر جعفری هفت‌خوانی


57. حاکمیت فراوستفالیا: جهانی شدن و تعامل حاکمیت ملی با حاکمیت بین‌المللی «با تاکید بر جمهوری اسلامی ایران»

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1385

10.30497/pk.2007.57

شهروز ابراهیمی


58. دیپلماسی فرهنگی و جایگاه آن در سیاست خارجی کشورها

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 135-148

10.30497/pk.2005.74

محمدحسن خانی