سنجش سرمایه اجتماعی استان‌های کشور با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (مسایل سیاسی ایران)

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام

2 دانشجوی دوره‌ی دکتری اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

سنجش سرمایه اجتماعی استان‌های کشور با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی


دکتر مهدی صادقی شاهدانی  تاریخ دریافت: 07/04/1389


حمیدرضا مقصودی  تاریخ پذیرش: 19/07/1389


چکیده


سرمایه اجتماعی تسهیل‌کننده‌ی روابط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و به‌ویژه اقتصادی است که در برخوردهای انسانی و در قالب شبکه‌ها با استفاده از کیمیای اعتماد و صداقت به‌وجود می‌آید. این سرمایه، به‌عنوان عاملی مهم در رفع موانعی چون ساختار دیوانسالارانه و در راستای کاهش هزینه‌های مبادله در ساختارهای اقتصادی از دهه‌ی 1990م. به طور روز افزونی مورد توجه دانشمندان عمل اقتصاد قرار گرفته است. این تحقیق در صدد سنجش شاخص سرمایه اجتماعی استان‌های کشور می‌باشد. پس از یافتن این شاخص، در طول تحقیق با استفاده از تحلیل‌های منطقه‌ای، روند نزول این شاخص در میان استان‌های کشور توضیح داده‌ شود. سنجش شاخص سرمایه اجتماعی با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی(AHP) انجام شده و از ابزارهای تحلیل منطقه‌ای نظیر ARCGIS نیز جهت نمایش داده‌ها بهره‌گرفته شده است. پس از تحلیل داده‌ها درنهایت به این نتیجه رسیده‌ایم که با تقسیم کشور به سه منطقه‌ی U شکل مرکزی، میانی و کناری، مناطق میانی و کناری و مرکز به ترتیب دارای بیشترین سطح سرمایه اجتماعی هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Measuring the Social Capital Index in Provinces of I.R. Iran; Using an Analytical Hierarchy Process

نویسندگان [English]

 • Mahdi Sadegi Shahdani 1
 • Hamidreza Maghsoodi 2

1 Faculty member of Imam Sadiq University

2 Ph.D. student in Economy at Imam Sadiq University

چکیده [English]

Measuring the Social Capital Index in Provinces of I.R. Iran;


Using an Analytical Hierarchy Process


Dr. Mahdi Sadeqi Shahdani


Hamidreza Maghsoodi


Social capital is a facilitator in the political, social, cultural and especially economical relations. Social capital is produced as a result of human relations within a framework of trust and honesty. After 1990’s, the experts attention was drawn to the social capital as a factor which can reduce the bureaucratic problems. The researchers, in this article, have tried to measure the social capital index in the provinces of Islamic Republic of Iran. After calculating this index, the decreasing trend of this index in the provinces is explained through the regional economic analysis. The researchers have measured the social capital by the Analytical Hierarchy Process and the results are shown by utilizing ARCGIS software. Ultimately, it was concluded that we can divide the country into three U-shaped regions, namely, internal layer, outer layer, and central one. The central and outer layers have, respectively, the most social capital.

کلیدواژه‌ها [English]

 • social capital
 • participation
 • Trust
 • Honesty
 • Social Crimes
 • Analytical Hierarchy Process
دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 12
سال ششم، پاییز و زمستان 1389
اسفند 1389
صفحه 139-176
 • تاریخ دریافت: 07 تیر 1389
 • تاریخ بازنگری: 31 اردیبهشت 1390
 • تاریخ پذیرش: 19 مهر 1389
 • تاریخ اولین انتشار: 01 اسفند 1389