تحلیل عوامل مرتبط با اعتماد سیاسی دانشجویان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (علوم سیاسی از منظر ایرانی)

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه جامعه‌شناسی و برنامه‌ریزی دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی از دانشگاه شیراز

چکیده

:اعتماد به‌عنوان پایه و اساس تعاملات و روابط اجتماعی، خاصه در روابط بین مردم و حکومت اهمیت بسیاری دارد. نتایج مطالعات انجام شده در سطح کشور حاکی از این است که میزان اعتماد سیاسی از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون پیوسته یکسان نبوده است. این دسته از مطالعات، عوامل متفاوتی را برای این وضعیت برشمرده‏اند. این مطالعات به دانشجویان به‌عنوان کنشگران فعال سیاسی کمتر توجه داشته‌اند. این پژوهش سعی دارد تا با بهره‌گیری از روش پیمایش، عواملی را که با اعتماد سیاسی دانشجویان دانشگاه شیراز در ارتباط است، مورد بررسی قرار دهد. در این تحقیق سعی شد تا با استفاده از نظریه اینگلهارت تأثیر متغیرهای سرمایه اجتماعی، دینداری، رضایت از زندگی، استفاده از رسانه‌ها و ساختارهای فوق فرهنگی بر اعتماد سیاسی دانشجویان بررسی شود. در این تحقیق نظام سیاسی، کنشگران و نهادهای سیاسی به‌عنوان ابعاد اعتماد سیاسی در نظر گرفته شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که تنها 7/26 درصد از افراد دارای اعتماد سیاسی پایین هستند، و 3/56 درصد از افراد دارای اعتماد سیاسی متوسط و 17 درصد از افراد دارای اعتماد سیاسی بالا می‌باشند و اعتماد به نظام سیاسی بیش از اعتماد به نهادها و کنشگران سیاسی است. بر اساس نتایج حاصل از رگرسیون گام‌به‌گام می‌توان گفت که از بین متغیرهای وارد شده در رگرسیون چندمتغیره به ترتیب متغیرهای دینداری، استفاده از رسانه‌های داخلی، استفاده از رسانه‌های خارجی، عضویت در گروه‌های سیاسی ـ دینی، رضایت از زندگی، مذهب (شیعه) و عضویت در گروه‌های فرهنگی، باقی ماندند که در مجموع 1/47 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین کردند. متغیر سرمایه اجتماعی درون‌گروهی رابطه مثبت معناداری با اعتماد سیاسی دارد ولی میزان درآمد دارای رابطه منفی معنادار با اعتماد سیاسی است. همچنین رابطه بین متغیرهای سطح تحصیلات و قومیت با اعتماد سیاسی معنادار شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Factors Relevant to Political Trust of Students

نویسندگان [English]

  • Jahangir Jahangiri 1
  • Fatemeh AboutorabiZarchi 2

1 Faculty member of Shiraz University

2 M.A. in Political Sociology from Shiraz University

چکیده [English]

Trust as basis and foundation of social interactions and relationships is very important especially in relationships between people and government. The result of the conducted studies around the country showed that the rate of political trust has been in variation since the beginning of the Islamic revolution. This series of studies have enumerated different factors for this situation. These studies had less attention to students as active actors in the political arena. This research is trying to investigate the factors related to the political trust of Shiraz University students with the use of survey (measurement) method. Englehart theory was applied as a theoretical framework to study the affects of variables such as social capital, religiousness, satisfaction with life, use of mass media and super-cultural structures on students political trust. In this research, political actors and institutions were taken under consideration as the indicators of dimensions of political trust.
The result showed that 26.7 percent of the students have low political trust, 73.3 percent of them have average to high political trust and the rate of confidence in political system is more than confidence in political institutions and actors. According to the step by step regression results, it can be said that among the variables entered the regression, religiousness, use of internal media, use of external media, membership in political-religious associations, satisfaction with life, Shia’ religion and membership in socio-cultural groups remain that make 47.1% of the dependent variables. The inward group social capital variant has a positive and significant relation with the political trust, but the amount of income has a negative and significant relation with political trust. The relationship between variants of level of education and ethnicity is also significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Students
  • Life Satisfaction
  • social capital
  • religion
  • Mass media
دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 16
پاییز و زمستان 1391
صفحه 5-26
  • تاریخ دریافت: 03 خرداد 1391
  • تاریخ بازنگری: 06 مرداد 1391
  • تاریخ پذیرش: 06 آذر 1391