قدرت نرم و راهبرد هژمونیک‌گرایی آمریکا

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (علوم سیاسی از منظر ایرانی)

نویسندگان

1 عضو هیات علمی علوم‌سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

2 عضو هیات علمی گروه روابط بین الملل، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اصفهان

چکیده

 قدرت یکی از عناصر پایه و بنیادین در سیاست بین‌الملل است. از این‌رو عرصه تحلیل قدرت یکی از مهم‌ترین حیطه‌های پژوهشی مطالعات روابط بین‌الملل می‌باشد که بر اساس اتکاء به روش‌شناسی‌های گوناگون به بحث در جهت تبیین رفتارهای خارجی دولت‌ها می‌پردازد. بر این اساس بررسیِ تحول در ساختار سیاسی و الگوهای رفتاری کشورها نشان می‌دهد که هرگونه تغییر و جابه‌جایی، ناشی از دگرگونی در رهیافت‌های مبتنی بر قدرت است. تحول در مفهوم قدرت که از آن به‌عنوان «قدرت نرم» یاد می‌شود، به‌عنوان یک روش بحث در حیطه سیاست بین‌الملل و ابزاری جهت بهینه کردن سیاست خارجی کشورها، الگویی به نسبت جوان محسوب می‌شود که به‌نوعی بر مفاهیم مترادف آن چون نفوذ، اقتدار و حتّی مشروعیت ابتنا دارد. این قدرت، قدرت هدایت کردن، جذب کردن و سرمشق بودن است. نظر به همین اهمیت نیز ارتباط تنگاتنگی با قدرت‌های بی‌شکل نظیر فرهنگ و فن‌آوری می‌یابد. بر این اساس آمریکا درصدد است که با گسترش و اشاعه فرهنگ و دانش خود به‌عنوان مؤلفه‌هایی از قدرت نرم، به سه هدف ارتقای میزان مشروعیت نظام سیاسی در عرصه بین‌الملل، حفظ پرستیژ بین‌المللی و در نهایت مدیریت و جهت‌دهی به افکار عمومی در راستای تثبیت ساختار هژمونیک خود نائل آید. مقاله حاضر ابتدا به بازتعریف قدرت در روایت‌های کلاسیک و معرفی برداشت نوین از قدرت، پیشینه و همچنین ویژگی‌های آن می‌پردازد، و سپس با عنایت به نقش‌آفرینی قدرت نرم آمریکا، با تمرکز بر دو عنصر قدرت نرم (فن‌آوری و فرهنگ)، اثرگذاری این شکل از قدرت را در جهت پایداری سیستم هژمونیک مورد بررسی قرار می‌دهد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Soft Power & America Hegemonistic Strategy

نویسندگان [English]

 • Mahmoud Ketabi 1
 • Enayatollah Yazdani 2
 • Masoud Rezaei 3

1 Faculty member of Islamic Azad University

2 Faculty member of Isfahan University

3 Ph.D Student in International Relation -at Islamic Azad University

چکیده [English]

Power is one of the basic and fundamental elements in international politics therefore, the area of analysing power is one of the most important compasses for research in international relations which on the basis of reliance to diverse methodology discusses towards explaining the foreign behaviour of the governments. Based on the transformation in the political structure and behavior patterns of countries show that any change and displacement, resulting from a change in the approach, based on the power. Transformation in the concept of power which is referred to as "soft power", as a method of International Policy discussion and a tool for improving the country’s foreign policy, is considered as a relatively young model that somehow founded on it’s equivalent implications such as influence, power and even legitimacy. This power is the power of guidance, attraction and being role model. For this reason, is also intimately associated with shapeless powers such as culture and knowledge. On this basis, a country like the United States which is known as a Hegemon (Hazmon) in the international arena, is attempting with expansion and promotion of it’s culture and knowledge as soft power components attain three goals, promote the level of legitimacy of political system at the international level, maintaining the international prestige and eventually manage and give direction to the public opinion in order to stabilize it’s Hegemonic structure. The present article in a logical path first attempts to redefine power in classic narrative and introduce new interpretations of power, history as well as it’s  characteristics and then with taking the role of the United States soft power under consideration and with focusing on two elements of soft power (information technology and media and culture), studies the effects of this form of power in sustaining the hegemonic system.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Soft power
 • technology
 • Culture
 • Hegemony
 • United States of America
دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 16
پاییز و زمستان 1391
صفحه 107-128
 • تاریخ دریافت: 24 مرداد 1391
 • تاریخ بازنگری: 06 مهر 1391
 • تاریخ پذیرش: 19 آذر 1391