مطالعه تطبیقی تأثیر نارضایتی انقلابی بر نظام سازی آینده انقلاب در ایران و مصر

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (علوم سیاسی از منظر ایرانی)

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام

2 عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

از نظر تاریخی  وجه مشترک انقلاب اسلامی ایران و انقلاب های اخیر در جهان اسلام، ریشه در بیداری اسلامی یکصد سال اخیر دارد اما در نوع نظام سازی دو گونه انقلاب مورد بحث ، تمایزهایی را می توان برشمرد که عوامل موثر بر آن از موضوعات مهم برای پژوهش است. مسأله مقاله حاضر،تبیین وجوه تمایز بسترسازهای شکل دهی به نارضایتی انقلابی در ایران و کشور های اسلامی منطقه و تأثیر آن در نظام سازی آینده انقلابی این کشور ها است. سئوال مقاله این است که چه وجوهی از تمایز در شکل گیری نارضایتی انقلابی در ایران و دیگر انقلاب های اخیر در جهان اسلام را می توان احصاء نمود و این عوامل چه تأثیری بر ماهیت ساختار سیاسی- اجتماعی نظام های برآمده از آن داشته وخواهد داشت. نگارندگان تلاش می کنند، فرضیه پژوهش را با در نظر گرفتن متغیر استقلال و تأکید بر فرهنگ محوری انقلاب اسلامی ایران از یک سو و با محور قرار دادن مسأله تلاش برای ارائه الگوی پیشرفت اسلامی – ایرانی در تقابل با شبه ترقی غربی در ایران معاصر، به تبین تمایزهای مذکور می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که اگر چه هر دو تحول مورد بحث برگرفته از مبانی بیداری اسلامی است اما علاوه بر تفاوت در اندیشه های سیاسی اسلامی در شکل گیری نوع نظام سیاسی در این کشور ها با انقلاب اسلامی ایران،برخی تفاوت های ظریف جامعه شناختی در بسترهای شکل دهنده نارضایتی منجر به حرکت انقلابی، در نظام سازی و شکل گیری ساختار سیاسی پس از انقلاب نمود پیدا کرده است. این موضوع انقلاب اسلامی ایران را از تمامی انقلاب های جهان که شامل انقلاب های کلاسیک و انقلاب های جدید است جدا می نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Influence of Revolutionary Discontent on Future System Building of Revolutions in Iran and Egypt

نویسندگان [English]

  • Jalal Dorakhshah 1
  • Mohammad javad Harati 2

1 Faculty member of Imam Sadiq University

2 Faculty member of Bu-Ali Sina University

چکیده [English]

Historically the
common point between the Islamic Revolution of Iran and recent revolutions in
the Muslim World is rooted in the Islamic Awakening of the recent century.
However concerning the type of system building of these two revolutions, there
are certain distinctions the causes of which are among significant topics for
research. The subject of
the present article is explaining the distinguishing points of the contexts and formation of revolutionary
discontent in Iran and the Muslim countries in the region and their influence
on the future revolutionary system building of in these countries. The
question of the article
is: What are the distinguishing points in formation of revolutionary discontent
in Iran and other contemporary revolutions in the Muslim World? And what are the
influences of these factors on the nature of the socio political structure of
their relevant systems? The authors emphasis on culture oriented current of the
Islamic revolution in Iran on the one hand, and highlighting the attempts
towards presenting the Islamic Iranian model of progress in contrast with
western quasi progress in
contemporary Iran. The findings of the research indicate that although
both developments originate from the foundations of Islamic Awakening, there
are certain differences in Islamic political thoughts affecting the formation
of the type of the political system in these countries with the Islamic
revolution in Iran. In addition, there are some delicate sociological
differences in the contexts creating discontent leading to the revolutionary
movement and to system building and the formation of the political structure
after the revolution. This point distinguishes
the Islamic revolution of Iran from all revolutions in the world including
classic and modern revolutions

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic awakening
  • Revolutionary discontent
  • Islamic Revolution of Iran
  • Egypt Revolution
  • Muslim World
دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 17
بهار و تابستان 1392
صفحه 5-18
  • تاریخ دریافت: 19 فروردین 1392
  • تاریخ بازنگری: 14 تیر 1392
  • تاریخ پذیرش: 13 مرداد 1392