دموکراسی، بحران معنویت و رویکرد دینی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (علوم سیاسی از منظر ایرانی)

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام

چکیده

این مقاله بر آن است تا محتوای دموکراسی را با توجه به منظر کلاسیک جدید مورد مطالعه قرار داده و نشان دهد که چرا و چگونه دموکراسی جدید، به جای پرداختن به مسئله دموکراسی و اینکه دموکراسی به عنوان روشی برای حکومت مناسب است یا خیر، به این مسئله پرداخته است که ترازوی دموکراسی فارغ از مطلوبیت برای تشخیص حکومت مختار، گریز راه ممکن است. این مقاله همچنین نشان می­دهد که دموکراسی جدید به جهات اومانیستی آن، با آنچه که در مکاتب دینی به جهت توجه به مسئله سعادت از سیاست مدن مورد تقاضا قرار می­گیرد، متفاوت است. این مقاله با مرور مسئله دموکراسی، ضمن بازخوانی دموکراسی و بحران­های ناشی از دوره سرمایه داری در ادغام لیبرالیسم با دموکراسی که به روش تاویل متن و تجربه تاریخی از دموکراسی قرائت می­کند، و نیز بازخوانی دموکراسی جدید، ضمن توجه به محتوای دموکراسی، و نه قالبها، به دنبال این پرسش است که آیا دموکراسی مبتنی بر نظام لیبرالیستی و اخلاق سرمایه داری که در عصر سکولار مورد توجه تجددگرایان بوده است، بدون رویکرد دینی، با محوریت آموزش و تربیت انسان، می­تواند بدون در غلتیدن در بحران معنویت و ویرانگری انسان مدرن را به سعادت رهنمون کند.  این مقاله نشان می­دهد که چرا و چگونه غایت اندیشی و اخلاق فضیلت، در نظام مردمسالاری دینی می­تواند به عنوان مکملی برای خروج از بحران معاصر در جریان دموکراسی باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Democracy, Spirituality Crisis and Religious Approach

نویسنده [English]

  • Farshad Shariat

Faculty member of Imam Sadiq University

چکیده [English]

Reviewing the content of democracy, in context of new western ideology, the present article seeks to show why and how the new democracy concentrates on the priority of democracy over philosophy and virtues of ancient Platonic philosophy. As a matter of fact this paper shows that democracy, namely liberal democracy, in modern age concentrates on efficiency instead of citizenship virtues as it is interpreted in ancient political thought. In contrast, religious democratic methods of governing focus on supreme goods. Surveying the issue of democracy, revisiting the crises arising from democracy in the context of capitalism, and reviewing the discourses of modernity and its crises, this article puts a new question on your desktop whether democracy can guarantee happiness in a westernized society without a religious approach. However the response here is embracing morality which is only possible in religious methods of governing; or religious democracy as it is interoperated here.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Democracy
  • Religious democracy
  • Secularism
  • Freedom
  • Spirituality crisis
دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 17
بهار و تابستان 1392
صفحه 19-30
  • تاریخ دریافت: 14 فروردین 1392
  • تاریخ بازنگری: 12 خرداد 1392
  • تاریخ پذیرش: 02 مرداد 1392