امنیت پایدار نظام جمهوری اسلامی ایران ؛ الگویی برای تبیین و اجرای سیاست‌های کلان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (علوم سیاسی از منظر ایرانی)

نویسنده

عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

امنیت پایدار از جمله موضوعات سیاست‌های کلان برنامه پنجم توسعه  نظام جمهوری اسلامی ایران است که ابعاد تبیینی و اجرایی آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از این رو پرسش اصلی در این مقاله این است که« چگونه می‌توان سیاست‌های کلان امنیت پایدار را تبیین و اجرایی ساخت؟» در پاسخ تلاش شده با نظر داشت مضامین و محتوای ایده‌های سیاست‌های کلی ،الگویی کلان در ابعاد نظری وراهبردی جهت تمهید مقدمات تبیینی و اجرایی‌شدن سیاست‌های کلی این موضوع فراهم گردد. در طراحی الگوی اصلی و بسط اجزا و انواع الگوهای فرعی، از روش‌های الگوسازی فرمال و غیر فرمال‌ به صورت مجزا و ترکیبی بهره‌گیری شده است.  الگوی کلان بدست داده شده شامل الگوهای فرعی مفهومی و سناریوهای اجرایی در چهار عرصه مفهومی ،آرمانی، رویکردی واقدام است که نقشه راه تبیین و اجرایی شدن سیاست های امنیت پایدار را به دست می دهد.  امنیت پایدار حاصل  تقارن حالت‌های وضعیت و سیستم  است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sustainable Security of Islamic Republic of Iran; a Model of Explanation and Execution of Macro Policies

نویسنده [English]

  • Nurullah Gheisari

Faculty member of Tehran University

چکیده [English]

Sustainable security is one of the topics of macro policies of the fifth development plan in the Islamic Republic of Iran؛  the explanatory and executive dimensions of which have not received due attention. Thus the main question of this article is: How is it possible to explain and implement the macro policies of sustainable security? Considering the contents of the general policies, the present article seeks to present a macro model in theoretical and strategic dimensions towards providing explanatory and executive preparations of implementing the above mentioned general policies. In the process of designing the prototype, expanding its parts, and defining its various auxiliary models, the article benefits from the method of formal and informal modeling separately and synthetically. The macro model obtained embraces auxiliary conceptual models, and executive scenarios in four fields i.e. conceptual, ideal, approach and action, offering the roadmap for explaining and implementing the policies of sustainable security. Sustainable security is the outcome of the correspondence of situation and system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainability
  • Sustainable security
  • Macro policies
  • Model
  • Islamic Republic of Iran
دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 17
بهار و تابستان 1392
صفحه 45-62
  • تاریخ دریافت: 07 اردیبهشت 1392
  • تاریخ بازنگری: 15 تیر 1392
  • تاریخ پذیرش: 04 مرداد 1392