الزامات گذار به امنیت ملی پایدار

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (علوم سیاسی از منظر ایرانی)

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته علوم سیاسی در دانشگاه تربیت معلم

3 دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته روابط بین الملل در دانشگاه آزاد اسلامی - تهران

چکیده

تحقیق حاضر درصدد شناسایی ارکان نوین پایداری امنیت در سطح دولت- ملت و درک گذار مفهومی امنیت است. ازاین‌رو، پرسش اصلی مطرح‌شده عبارت است از اینکه ارکان امنیت ملی پایدار کدام‌اند؟ و این فرایند گذار مفهومی چه الزاماتی را در پی خواهد داشت؟ در این رویکرد اتخاذ تدابیری متناسب در جهت برقراری فضای اعتماد متقابل، کنشمند نمودن افراد و مشارکت چندلایه مبتنی بر پذیرش هنجارها و ارزش‌های جامعه (مؤلفه‌های امنیت ملی پایدار) در مواجهه با دشواری‌های نوپدید امنیتی از الزامات است. برایند درک سیمای نوین امنیت، کاربست تدابیر جدیدی است که در نظریات تقلیل‌گرایانة پیشین کمتر بدان اشاره شده است. ازاین‌رو، در بخش پایانی مقاله استراتژی‌‌ها و راهکارهای مقتضی در محوریت سه مؤلفه امر اجتماعی، تأخر در دید امنیتی، اصل گفتگو و تعامل، بیان شده است و در نهایت رویکرد ایرانی- اسلامی و نظریه‌‌های امنیت پایدار در منظری تطبیقی تحلیل شده است. شیوة پردازش موضوع حاضر تأکید بر گزاره‌‌های بین‌الاذهانی، امر اجتماعی و زمینه‌مند است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Necessities of Transition to Sustained National Security

نویسندگان [English]

 • Ali Adami 1
 • Mehdi Khezrian 2
 • Hadi Abaszadeh 2
 • Mehdi Yazdanpanah 3

1 Faculty member of Allameh Tabatabaei University

2 M.A. Student in Political Science at Kharazmi University

3 Ph.D Student in International Relation -at Islamic Azad University

چکیده [English]

The purpose of this research is recognizing modern pillars of sustainable security at both state and nation levels and understanding the conceptual transition of security with its necessary requirements.
According to the stated approach, adopting suitable measures for the sake of establishing mutual trust, activating individuals, and creating multi-layered participation based on the acceptance of the society’s norms and values when confronting the newly arisen security difficulties, is among the requirements. The consequence of this recognition is the implementation of new measures which were almost neglected in previous reductionist theories. The article ends with introducing appropriate strategies and methods by considering three major components, namely the social factor, security concern postponement, dialog and interaction principle. Finally, the Iranian - Islamic approach and sustained security theories are analyzed comparatively. The processing method used here to deal with the problem insists on the social factor and contextualized propositions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Security
 • the social factor
 • participation
 • sustained national security
دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 14
تالیف مقاله
پاییز و زمستان 1390
صفحه 5-27
 • تاریخ دریافت: 27 خرداد 1390
 • تاریخ بازنگری: 18 تیر 1390
 • تاریخ پذیرش: 05 شهریور 1390