رابطۀ مصرف رسانه‌ای با فرهنگ سیاسی جوانان؛ مطالعۀ موردی، شهر تبریز

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (علوم سیاسی از منظر ایرانی)

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

2 کارشناس‌ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه اصفهان

3 کارشناس‌ارشد تاریخ گرایش مطالعات خلیج فارس، دانشگاه اصفهان

چکیده

تداوم مشارکت سیاسی جوانان یکی از مهم‌‌ترین مسائل هر نظام سیاسی ‌‌است. به ‌نظر می‌رسد که یکی از عوامل اثرگذار بر مشارکت سیاسی جوانان، فرهنگ سیاسی آن‌هاست؛ عوامل زیادی بر فرهنگ سیاسی جوانان تأثیر دارند که رسانه‌های جمعی یکی از مهم‌‌ترین آن‌هاست؛ بنابراین، هدف نوشتار حاضر مطالعۀ رابطۀ رسانه‌های جمعی داخلی و برون‌مرزی با مؤلفه‌های فرهنگ سیاسی جوانان است. این پژوهش با استفاده از نظریه‌های آلموند و گیدنز، به‌صورت پیمایشی و با حجم نمونه 424 نفر در بین جوانان 18 تا 33 سال کلان‌شهر تبریز در سال 1391 انجام شده است. روش نمونه‌گیری، نمونه‌گیری‌ خوشه‌ای چند‌مرحله‌ای است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که بین متغیرهای استفاده از تلویزیون داخلی، رادیو داخلی، روزنامه و مجلات داخلی با احساسات سیاسی، باورهای سیاسی و ارزش‌های سیاسی رابطۀ مثبت معناداری وجود دارد، ولی بین میزان استفاده از رسانه‌های خارجی (ماهواره، اینترنت و شبکه‌های اجتماعی مجازی) و مؤلفه‌های فرهنگ سیاسی رابطۀ منفی وجود دارد. همچنین، رسانه‌های مختلف از بین مؤلفه‌های فرهنگ سیاسی بیشترین تأثیر را بر احساسات سیاسی کاربران دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Media Use by Youth Political Culture; A Case Study in Tabriz

نویسندگان [English]

  • Mahdi Adibi Sedeh 1
  • Samad Adlipour 2
  • Naghi Taheri 3

1 Faculty member of Isfahan University

2 M.A. in Sociology from Isfahan University

3 M.A. in History from Isfahan University

چکیده [English]

Continuation of political participation of young people is one of the most important issues in the political system. It seems that one of the factors influencing political participation of young people, their political culture, many factors have an impact on the political culture of youth Social media is one of the most important. Therefore, the aim of this paper is to study the relationship between domestic and foreign mass media and political culture of youth. This study uses the theories of Almond and Giddens, as a survey with a sample size of 424 patients in the 18 to 33 year of 1391 was conducted in the metropolitan Tabriz. Sampling, a multistage cluster sampling. These results indicate that the variables of local television, local radio, Newspapers and magazines domestic political sentiments, political beliefs and political values, there was a significant positive correlation But the amount of foreign media (satellite, Internet and virtual social networks) and the components of the political culture there is a negative relationship The media, the political culture affect political sentiments use

کلیدواژه‌ها [English]

  • media consumption
  • Mass media
  • Political culture
  • Tabriz
  • Youth
دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 19
بهار و تابستان 1393
صفحه 5-25
  • تاریخ دریافت: 13 مهر 1393
  • تاریخ پذیرش: 13 مهر 1393