شالوده‌شکنی گفتمان موج اول روشنفکری در ایران: میرزا ملکم خان، آخوندزاده و میرزا آقا خان کرمانی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (علوم سیاسی از منظر ایرانی)

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکترای علوم سیاسی در دنشگاه اصفهان

چکیده

هم‌زمانی ظهور تمدن غرب با افول جامعه ایرانی آوردگاهی ایجاد کرد که روشنفکران ایرانی در بسط نظام معنایی آن نقش مؤثری داشتند. اینکه موج اول روشنفکری در مواجه با موج اول گفتمان مدرنیته چگونه به تعریف مرزهای هویتی خود پرداختند، مسئله مورد بررسی این مقاله است. روشنفکران موج اول ایران تحت تأثیر نگرش پوزیتیوستی و استعلایی گفتمان مدرنیته عناصر جدیدی را بازتولید کردند که هماهنگ با منطق تقابل‌های دوتایی گفتمان مدرنیته می‌باشد. روشنفکران موج اول با مرجع قرار دادن گفتمان مدرنیته، مرزهای هویت ایرانی را در تقابل با سنت، اسلام و روحانیون تعریف کردند و گفتمان تازه‌ای را در سپهر تاریخی ـ فرهنگی ایران تولید کردند که رجوع به غرب و تسلیم در برابر آن اجتناب‌ناپذیر آمد. در این مقاله نفوذ گفتمان مدرنیته در گفتمان روشنفکران موج اول و بازتولید هویت جعلی ایرانی مورد شالوده‌شکنی قرار گرفته است

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Deconstructionist Approach to The Discourse of The First Wave of Intellectualism in Iran: Mirza Malkum Khan, Akhond zadeh And Mirza Agha Khan Kermani

نویسندگان [English]

  • alireza Agahodeini 1
  • Assiyeh Mahdipour 2

1 Faculty member of Isfahan University

2 Ph.D. Student in Political Science at Isfahan University

چکیده [English]

The simultaneity of the emergence of western civilization and the downfall of Iranian society created an environment and epistemological arena that Iranian intellectuals had an important role in the development of its semantic system. This article deals with the question how the first wave of intellectuals- when faced with the first wave of modernity discourse- defined its identity borders. The first wave of intellectuals in Iran including Malkum khan, Akhond zadeh and Agha khan kermani in line with the binary opposition logic of modernity reproduced some new concepts and elements under the influence of the positivistic and transcendental discourse of modernity. Relying on the discourse of modernity, the first wave of intellectuals defined the borders of Iranian identity in contrast with tradition, Islam and clergymen, initiating a new discourse in the cultural-historical sphere of Iran that made it inevitable to refer to the west and submit to it. In the present study, the penetration of modernity discourse in the discourse of the first wave of intellectuals and the reproduction of a fake Iranian identity are deconstructed

کلیدواژه‌ها [English]

  • intellectualism
  • Iran
  • Mirza Malkum Khan
  • Akhond Zadeh
  • Mirza Agha Khan Kermani
  • تاریخ دریافت: 14 آبان 1392
  • تاریخ پذیرش: 14 آذر 1392
  • تاریخ اولین انتشار: 01 بهمن 1392