علت‌کاوی انشعاب جریان‌های سیاسی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (علوم سیاسی از منظر ایرانی)

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام

2 دانشجوی دکترای علوم سیاسی در دانشگاه امام صادق علیه السلام

چکیده

جریان‌های سیاسی پس از انقلاب اسلامی ایران تاکنون انشعاب‌های متعددی به خود دیده است. به‌گونه‌ای که هر جریانی، حتی تازه تأسیس بعد از مدت نه‌چندان طولانی به انشعاب و چندگانگی دچار می‌شود. انشعاب‌ها در جریان‌های سیاسی در بسیاری موارد به انحلال جریان و یا تقابل و نزاع‌های سیاسی منجر می‌شود. علت کاوی این انشعاب‌ها گام اولی است که می‌توان برای ایجاد ثبات در جریان‌ها و احزاب سیاسی داخل برداشت، زیرا سیر تحولات سیاسی به‌گونه‌ای است که نشان از ادامه داشتن این روند در جریان‌های سیاسی دارد. در تحقیق حاضر علت کاوی این مسئله بر مبنای الگوی سه سطحی گفتمانی فرکلاف موردپژوهش قرار می‌گیرد که بر مبنای آن هر گفتمان در سه سطح متن، فرآیند تولید و کارکرد اجتماعی بررسی می‌شود. بر این اساس یافته‌های تحقیق حاضر در سطوح توصیف، تفسیر و تبیین بیان شده است. علت‌های بروز انشعاب در جریان‌های سیاسی بر اساس مفاهیم نظریه تحلیل گفتمان، از قبیل تکمیل معانی در مواجهه با معانی دیگر، تعریف گفتمان بر اساس ضد‌های خود، اثرگذاری تغییرات اجتماعی بر گفتمان و سازوکار مفصل‌بندی بیان می‌شود و علل انشعاب جریان‌ها در هر بخش بیان می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Survey on the Roots of the Separation of Iranian Political Factions after Islamic Revolution

نویسندگان [English]

  • Nasser Jamalzadeh 1
  • sayyed Mohammad sadig Kazemi 2

1 Faculty member of Imam Sadiq University

2 Ph.D. Student in Political Science at Imam sadiq University

چکیده [English]

Facing a torrent of separation after Islamic Revolution, even in early years of founding Iranian political factions have been separated. In several cases conflicts in political processes results in dissolution of the process or come in to conflict or political warfare. Given that, the article seeks to take first step to stabilize Iranian political parties and factions by building a survey on the roots of the parting, Since the trend of political developments is in a manner that demonstrates the maintenance of this trend in political developments. All discourse figures on three level of context, representation and social practice as Norman Fairclough argues, in this regard research findings will be classified on three levels of description, interpretation and explanation. The reason of factions in political processes according to conceptions of discourse analysis theory such as completion in semantics facing other semantics, Defining discourse through its oppositions, the impact of social changes on discourse and the Articulation mechanism and the reasons of factions in processes in each chapter will be discussed

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discourse
  • Norman Fairclough
  • separation of political factions
  • Islamic revolution
  • تاریخ دریافت: 01 تیر 1394
  • تاریخ بازنگری: 18 مرداد 1394
  • تاریخ پذیرش: 31 مرداد 1394
  • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1394