تحلیل جنگ نرم اعتقادی، بر مبنای آموزه‌های قرآن کریم

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (علوم سیاسی از منظر ایرانی)

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان

2 دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی دانشگاه ازاد

چکیده

یکی از شیوه‌های اصلی جنگ نرم ضد جمهوری اسلامی ایران در بعد فرهنگی اعمال قدرت نرم ضد اعتقادات و جهان‌بینی جامعه اسلامی است. با بررسی آیات درمی‌یابیم که این شیوه در تاریخ انبیای الهی و به‌ویژه پیامبر گرامی اسلام(ص) به اشکال مختلف و ابزارهای گوناگونی اعمال شده است. در این پژوهش ضمن مطالعة قرآن و استخراج مؤلفه‌ها و شاخص‌های مختلف جنگ نرم و شیوه‌های مقابله در حوزة اعتقادی، داده‌های پژوهش از طریق پرسشنامه مورد ارزیابی کارشناسان قرآنی و فرهنگی قرار گرفت و پس از تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی، شاخص‌های جنگ نرم اعتقادی و روش‌های مقابله مربوط به هر شاخص مورد تأیید قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که شیوه‌های مختلفی از قبیل تکذیب، تحریف، کتمان حقیقت، ایجاد شک و شبهه، کفر ورزیدن، شرک، خرافات، درآمیختن حق و باطل، مجادله، دروغ بستن به خدا، ایمان به بعضی و کفر به بعضی دیگر، خروج از دین، و سوء‌استفاده از مقدسات، در این نوع جنگ استفاده شده است. برخی از شیوه‌های مقابله نیز شامل روشنگری گفتگو، دعوت به ایمان، استدلال، پاسخ دادن، هشدار، نهی کردن، سرزنش، ایجاد ترس، اتمام حجت، مبارزه‌طلبی، بیم دادن، و مجازات (برخورد قهری) می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Beliefs Methods of Soft War and Ways to Deal with it, Based on the Teachings of the Holy Quran

نویسندگان [English]

 • Ali Rashidpoor 1
 • Reza Esmaili 1
 • Mohammad Golnari Abbasi 2

1 Faculty member of Islamic Azad University

2 Ph.D Student in Cultural management and planning at Islamic Azad University

چکیده [English]

Nowadays although the use of soft power or soft war literature in political, cultural and military even has had wide application, but the concept is as old as the history of human social life .Divine prophets throughout history many examples of this kind of war, and there are ways to deal with it in many verses of the Holy Quran in it. One of the main elements of soft war according to the Quran, soft war against the Islamic community's beliefs and worldview. The study is qualitative content analysis, in which the study of the Quran and authentic interpretations, different methods and ways of coping with any war in the realm of faith, was extracted and analyzed, The results showed that in different ways such as : deny, distort, understatement, creating doubt, denying, idolatry, superstition, mixing truth and falsehood, contention, lies close to God, and the faith of some blasphemy to some, out of the religion, the abuse of the sacred and determinism, is used in this type of war. And some coping strategies include insightful, dialogue, calling to faith, reason, respond, warning, interdiction, blame, fear, ultimatum, defiance, fear of loss, or the punishment (hitting force) is.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Soft war
 • religious war
 • Soft power
 • Holy Quran
 • Soft threat
 • تاریخ دریافت: 27 فروردین 1394
 • تاریخ بازنگری: 27 تیر 1394
 • تاریخ پذیرش: 27 مهر 1394
 • تاریخ اولین انتشار: 01 اسفند 1394