جایگاه دیپلماسی ورزش در روابط بین‌الملل جمهوری اسلامی ایران؛ رویکرد کیفی مبتنی بر تحلیل محتوا

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (علوم سیاسی از منظر ایرانی)

نویسندگان

1 دانشجوی پسادکتری دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

2 عضو هیت علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش حاضر تلاش داشت تا به این سؤال پاسخ دهد که تصمیم‌گیران سیاسی ورزش جمهوری اسلامی ایران «می‌خواهند»، «می‌توانند»، یا «می‌دانند» چگونه از ورزش به‌عنوان ابزاری دیپلماتیک برای توسعه روابط بین‌الملل خود استفاده نماید؟ در واقع هدف از پژوهش حاضر بررسی جایگاه دیپلماسی ورزش در توسعه روابط بین‌الملل جمهوری اسلامی ایران بود. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی بود که ابزار پژوهش انجام مصاحبه‌های کیفی نیمه‌ساختاریافته با 13 نفر از کارشناسان داخلی و خارجی حوزه علوم ورزشی و روابط بین‌الملل بود. نمونه مورد مطالعاتی داخل کشور با استفاده از نمونه‌گیری گلوله برفی، و برای نمونه خارج از کشور با توجه به سوابق علمی، دو نفر از کارشناسان حوزۀ دیپلماسی ورزش بودند. پس از تحلیل محتوای نوشتار و گفتمان، یافته‌های پژوهش در 10 محور برندینگ و پرستیژ بین‌المللی، توسعۀ فرهنگی، توسعۀ سیاسی، توسعۀ اقتصادی، مبارزه با انزوا و تحریم، برون‌رفت از بعد تاریک، صلح و دوستی، وحدت و همگرایی ملی، تعاملات رسانه‌ای و توسعۀ قدرت هوشمندانه کدگذاری شدند که جمهوری اسلامی ایران تاکنون به دلیل نداشتن استراتژی واحد در زمینه دیپلماسی ورزش و دید «حیات خلوت» به ورزش، بسیاری از فرصت‌ها را برای توسعه روابط بین‌الملل خود از این طریق از دست داده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Political System of Islamic Republic of Iran; A Model for Evaluation

نویسندگان [English]

 • Mahdi Shariati Feizabadi 1
 • Mahmood Goodarzi 2

1 Postdoctoral student in sports science at Tehran University

2 Faculty member of Tehran University

چکیده [English]

Despite its importance, effectiveness of the political system of Islamic Republic of Iran, criteria and indicators to evaluate it not provided. Therefore, this is the main question that "How could assess (evaluate) the effectiveness of the Islamic Republic of Iran based on indicators of effectiveness?" Therefore, effectiveness from a new theoretical approach, based on elements and pillars of the political systems; the idea, structure, agent and behavior has defined. In the next step, according to these indicators, a model for evaluation the effectiveness of the political system of Islamic Republic of Iran has presented. In addition to the common characteristics of this political system with other kinds of political systems, this model represents specific characteristics of this political system. Furthermore, some examples in each of the levels have mentioned. expediency and provisions governing idea, the general policies of Article 44 of the constitution, tactics Flexibility Heroic, Management of nuclear crisis, Influence Prevention, Management of imposed war, Review of constitutional law, stablish of the Expediency Council, formation of the Supreme Council of resolving disputes between governmental powers, Programs of Social and Economic Development, the General Policies of the system, Program of 20-year vision, support for Palestinian, interaction with the world mean while revolutionary positions, stabilization of religious democracy and elections etc. are examples of effectiveness of the Islamic Republic of Iran in levels of the idea, structure, agent and behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Effectiveness
 • model of evaluation
 • idea
 • Structure
 • agent
 • behavior I.R. Iran
 • تاریخ دریافت: 27 دی 1394
 • تاریخ بازنگری: 27 بهمن 1394
 • تاریخ پذیرش: 27 اسفند 1394
 • تاریخ اولین انتشار: 27 اسفند 1394