الزامات سیاست خارجی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (علوم سیاسی از منظر ایرانی)

نویسنده

عضو هیات علمی دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام

چکیده

طراحی و تدوین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت یک اقدام استراتژیک با ابعاد و الزامات گسترده ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی است. مقاله حاضر می‌کوشد تا الزامات طراحی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت را در دو بازه زمانی پیشینی و پسینی در حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی، و در دو سطح منطقه‌ای و بین‌المللی مورد نقد و بررسی قرار دهد. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که الزامات سیاست خارجی طراحی و تدوین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت در دو سطح منطقه‌ای و بین‌المللی کدام است؟ مقاله این الزامات را در دو بازه پیشینی و پسینی مورد بررسی قرار می‌دهد. الزامات پیشینی در طراحی و تدوین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت شامل چگونگی استفاده از تجربه‌های مثبت و موفق سایر کشور‌ها به‌گونه‌ای که مختصات مذهبی، فرهنگی، جغرافیایی و ملی ایران مدنظر قرار گرفته و خروجی الگو یک الگوی بومی باشد خواهد بود. از سوی دیگر طراحی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت به‌گونه‌ای که این الگو ظرفیت ارائه به جهان و قابلیت انتقال به سایر جوامع را در سطح همسایگان، منطقه، جهان اسلام و همچنین سطح بین‌المللی را داشته باشد در زمره مهم‌ترین ملاحظات پسینی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Foreign Policy Requirements for the Iranian-Islamic Model of Progress

نویسنده [English]

 • Mohammad Hasan Khani

Faculty member of Imam Sadiq University

چکیده [English]

Designing an Iranian-Islamic Model of Progress seems to be a very strategic initiative with many national, regional and international dimensions and requirements. This paper is an attempt to explore the requirements of this initiative in the realm of diplomacy and foreign policy in pre and post implementation phases. The paper argues that in designing and implementing this model it is vital to benefit from the positive and successful experiences of other nations while paying a special attention to the Iranian unique religious, cultural, geographical and national characteristics. The article, furthermore, argues that the final output of this model must have this capacity to be transferrable and appealing to the outside world particularly to the neighboring countries and Muslim world.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Iranian-Islamic Model of Progress
 • International System
 • Foreign policy
 • Diplomacy
 • Muslim World
 • Development Strategies
دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 23
تالیف مقاله
بهار و تابستان
شهریور 1395
صفحه 61-72
 • تاریخ دریافت: 18 دی 1394
 • تاریخ بازنگری: 01 فروردین 1395
 • تاریخ پذیرش: 02 اردیبهشت 1395
 • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1395