بررسی تطبیقی عهدنامه‌های تسلیم در اسلام و مسیحیت؛ با تأکید بر مورد اسپانیای اسلامی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (مطالعات منطقه‌ای)

نویسنده

عضو هیات علمی گروه تاریخ وتمدن ملل اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

بررسی تطبیقی عهدنامه‌های تسلیم در اسلام و مسیحیت؛


با تأکید بر مورد اسپانیای اسلامی


دکتر عبدالله همتی گلیان تاریخ دریافت: 16/10/88


تاریخ پذیرش: 18/12/88


چکیده


با نگاهی به تاریخ اسپانیا در سده‌های میانه درمی‌یابیم که در این سرزمین، دوره‌ای مسلمانان فاتح و حاکم، و مسیحیان محکوم بودند و در زمانی دیگر، با دگرگون شدن اوضاع سیاسی، مسلمانان در موقعیت مغلوب قرار گرفتند و تحت سلطه پیروان مسیح درآمدند. در هر دو وضعیت گروه‌های حاکم به‌منظور تعامل با مغلوبان با آنان عهدنامه منعقد می‌کردند. درواقع، در این عهدنامه‌ها، که از طریق فرهنگ گفتگو شکل می‌گرفت، چارچوبی مشخص می‌شد که در آن بقای جمعیت‌های مغلوب، که به لحاظ دینی، فرهنگی و قومی با گروه‌های حاکم متفاوت بودند، به‌گونه‌ای تضمین می‌شد؛ علاوه بر این، برای فاتحان بستر مناسبی پدید می‌آمد که بتوانند به‌تدریج به تغییر عقیده مغلوبان بپردازند و آنان را به آیین خویش درآورند.


در این مقاله، پس از بحث راجع به مفهوم عهد در فرهنگ اسلامی، دو نوع از این عهدنامه‌ها، که تعداد خیلی کمی از آن‌ها باقی مانده، بررسی شده و به تعابیر برگرفته از واژۀ عهد، همانند معاهد و دارالعهد، نیز اشاره شده است

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Surrender Treaties in Islam and Christianity with (with Special Focus on Islamic Spain)

نویسنده [English]

  • Abdullah Hemmati goliyan

Faculty member of Ferdowsi University

چکیده [English]

Political Knowledge, Vol.5, No.2, Autumn 2009 & Winter 2010


A Comparative Study of Surrender Treaties in Islam and Christianity with (with Special Focus on Islamic Spain)


Dr. Abdullah Hemmati


Looking at the history of Spain in the Middle Ages, we find out that Muslims have dominated and ruled in this land for a period, while Christians being subjects. For another period as a result of changes in political affairs, Muslims were defeated and Christians dominated. On both occasions, the ruling class would conclude covenants with the defeated one towards further interactions. These treaties, concluded through the culture of dialogue, would define a framework towards guaranteeing the survival of defatted groups which were quite different from the ruling class in terms of religion, culture, and ethnic tendencies. Furthermore, these treaties would provide an opportunity for conquerors to convert the defeated people gradually. Discussing the concept of covenant in the Islamic culture, the present article deals with two types of these treaties very few of which have survived. It also discusses certain concepts such as covenant, one under covenant, and covenant land.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Islam
  • Christianity
  • Andalusia
  • treaty
  • surrender
دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 10
پاییز و زمستان 1388
صفحه 151-168
  • تاریخ دریافت: 16 دی 1388
  • تاریخ بازنگری: 31 اردیبهشت 1390
  • تاریخ پذیرش: 12 آبان 1388