مقایسة میزان قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (روابط بین الملل)

نویسنده

عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

چکیده

مقایسة میزان قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران


و ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه


دکتر حسین هرسیج تاریخ دریافت: 28/07/88


مجتبی تویسرکانی تاریخ پذیرش: 27/11/88


چکیده


مهم‎ترین میراث سیاست خارجی دولت بوش برای اوباما، وجهة عمومی بسیار ضعیف ایالات متحده در جهان به‎ویژه در میان مسلمانان و در خاورمیانه است؛ به همین دلیل، اوباما یکی از ارکان «راهبرد تغییر» خود را، احیای مدیریت نرم‌افزاری آمریکا در سطح بین‌المللی معرفی کرده است. منطقۀ خاورمیانه، اولویت اِعمال چنین سیاستی برای ایالات متحده خواهد بود؛ زیرا بیزاری عمومی از آمریکا، تنفّر از سیاست‏های این کشور در خاورمیانه را منعکس می‎کند. از سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران نیز بر پایۀ اشتراکات فراوان تاریخی، فرهنگی و مذهبی با کشورهای خاورمیانه‌ای، از قدرت نفوذ مناسبی در منطقه برخوردار است.


هدف از انجام این پژوهش، مقایسۀ شیوۀ اِعمال مؤلفه‏های نرم‏افزاری


دو قدرت ایران و آمریکا در خاورمیانه و نیز بررسی میزان اثربخشی قدرت نرم


این دو کشور در منطقه و تأثیرپذیری افکار عمومی جوامع خاورمیانه‌ای از رویکردهای قدرت نرم ایران و آمریکاست. برای این منظور رویکرد غربی، طرح و تحلیل شده است.


یافته‏های تحقیق نشان می‏دهد که شیوۀ اِعمال قدرت نرم آمریکا و نفوذ


به جوامع خاورمیانه‎ای، روندی غیرطبیعی، اما برای جمهوری اسلامی ایران روندی طبیعی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Comparison of the Islamic Republic of Iran and America’s Soft Power Degree in the Middle East

نویسنده [English]

  • Hossein Harsij

Faculty member of Isfahan University

چکیده [English]

Political Knowledge, Vol.5, No.2, Autumn 2009 & Winter 2010


A Comparison of the Islamic Republic of Iran and America’s Soft Power Degree in the Middle East


Dr. Hossein Harsij


Mojtaba Touiserkani


The most important foreign policy heritage of the Bush administration for Obama is the very weak public visage of the United states in the world, and among Muslims in the Middle East, in particular. This is why Obama has introduced revival of America’s soft power management at international level as one of his "change strategy" elements. Middle East region will be the U.S priority to apply such a policy to because of the fact that public hatred of America reflects disgusting the US policies in the Middle East. On the other hand, Islamic republic of Iran possesses proper influential power in the region, due to many historical, cultural, and religious common foundations with Middle Eastern countries.


This study aims at comparing methods, employed by Iran and America to apply their soft power elements in the Middle East, and analyzing the effectiveness degree of these two countries’ soft power in the region and the impacts of Iran and America’s soft power orientations on the public opinion of the Middle Eastern societies.


The findings of this research indicate that, in contrast with Islamic republic of Iran, America’ s soft power application and its influence in the Middle Eastern societies has an unusual procedure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soft power
  • public opinion
  • Influence
  • Middle East
  • Islamic Republic of Iran and the United States of America
دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 10
سال پنجم، پاییز و زمستان 1388
اسفند 1388
صفحه 169-203
  • تاریخ دریافت: 27 آبان 1388
  • تاریخ بازنگری: 31 اردیبهشت 1390
  • تاریخ پذیرش: 28 بهمن 1388
  • تاریخ اولین انتشار: 01 اسفند 1388