بررسی پیامدهای اجتماعی سیاست تقسیم اراضی انقلاب اسلامی ایران بر مبنای روش AHP

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (مسایل سیاسی ایران)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

2 عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی

چکیده

سیاست‌گذاری تقسیم اراضی در جمهوری اسلامی ایران بلافاصله پس از پیروزی انقلاب اسلامی در دستور کار نهادهای حاکمیتی قرار گرفت. ضرورت ایجاد تغییرات بنیادی در وضعیت زمین و زمین‌داری در کشور، تمرکز شعارهای انقلاب بر عدالت اجتماعی و درخواست‌های روستائیان برای تغییر در شیوه زمین‌داری از عواملی بودند که موجب شد تا این مسئله مورد توجه قرار بگیرد. این فرآیند که از سال 1358 آغاز شد و تاکنون با فراز‌ونشیب‌هایی تداوم یافته است، دارای پیامدهایی در فضای اجتماعی روستاها و بالتبع کشور بوده است. مقاله پیش رو حاصل پژوهشی است که بدلیل موضوع نو و بدیع، در آن از روش مصاحبه عمیق برای گردآوری اطلاعات و داده بهره گرفته شده است. این مقاله در پی پاسخ به این سؤال است که پیامدهای اجتماعی تقسیم اراضی در جمهوری اسلامی ایران چیست؟ برای پاسخ به این سؤال، ضمن رجوع به نخبگانی که در هیئت‌های 7 نفره تقسیم زمین در اوایل انقلاب مشغول به کار بوده‌اند و یا به‌نوعی در وضع و تصویب قوانین مربوط به زمین در جمهوری اسلامی ایران سهیم بودند، به گردآوری داده در مورد پیامدهای اجتماعی تقسیم اراضی پرداخته شد. تقویت بنیان‌های اقتصادی و اجتماعی روستاها، تقویت و تشویق همکاری جمعی بین روستائیان با شکل‌گیری نظام بهره‌برداری مشاع، جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها و ایجاد و تقویت سرمایه اجتماعی پیامدهای اجتماعی تقسیم اراضی انقلاب اسلامی ایران می‌باشد. با تدوین پرسشنامه جدیدی مجدداً به نخبگان مذکور مراجعه شده و به اولویت‌بندی پیامدهای اجتماعی تقسیم اراضی در جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the social consequences of dividing land in the Islamic Republic of Iran using AHP

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Mosanejad 1
  • Mohammad bagher Khoramshad 2

1 PhD.Candidate in Political Science at Allame Tabatabaei University

2 Faculty member of Allameh Tabatabaei University

چکیده [English]

The policy of dividing land in the Islamic Republic of Iran immediately became the agenda of sovereign institutions, right away after the victory of the Islamic Revolution. The necessity of making fundamental changes in the state of land, and land use in the country, the focus of the revolutionary slogans on social justice, and the demands of villagers to change land management were among the factors that led to this issue being addressed. This process, which began in 1979 and has continued with ups and downs, has had implications for the social space of the villages and the country.
To this end, this research intends to gather information and data through a deep interviewing method. In this method, plus referring to the elites who worked in the 7-person delegation of land in the early days of the revolution, or somehow contributed to the establishment and approval of land laws in the Islamic Republic of Iran, the results were compiled by dividing the social consequences lands were dealt with. In the next step, the AHP (Hierarchy Analysis) technique has been used more than other methods in management science. In this regard, by elaborating a new questionnaire, the elites have been referred to this section to prioritize the social consequences of land division in the Islamic Republic of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • land dividing
  • the Islamic Republic of Iran
  • social justice
  • development
  • land modifications
 
آب نیکی، حسن (1390)، چالش‌های مشروعیت و کارآمدی دولت در جمهوری اسلامی ایران، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی.
اسملسر، نیل جی (1376)، جامعه‌شناسی اقتصادی، ترجمه محسن کلاهچی، تهران: نشر کویر.
بیگی نسوان، حسین (1376)، «اصلاحات ارضی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه 15 خرداد، سال ششم، دوره اول، بهار، شماره 25 .
دلاوری، ابوالفضل (1391)، لزومات و راهکارهای تحکیم ثبات سیاسی بر روی تجربه ایران بعد از انقلاب، تهران، گزارش پژوهشی پژوهشکده مطالعات میان‌رشته‌ای فرهنگ پژوهی دانشگاه علامه طباطبایی.
دهقانی فیروزآبادی، جلال و فیروزه رادفر (1391)، «رابطه ثبات سیاسی و توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی، تابستان شماره 19.
ساندرز، دیوید (1380)، الگوهای بی‌ثباتی سیاسی، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
مایر، جرالد و سیزر (1368)، پیشگامان توسعه، ترجمه علی اصغر هدایتی و علی یاسری، تهران: نشر سمت.
Ahmad, Zahir (1975), Land Reform in south East Asia, orient Longman Lt.
Decree of Land, Library of congress -Agriculture [Russia]- available at www.countrystudies.us/russia
Dorner, peter (1972), Land Reform and Economic Development, Green Publication.
Hinton, William, H, Iron Oxen (1970), "a Documentary of Revolution in Chinese Farming". New York: Monthly Review Press.
Lissner, Will (1940), Franz Oppenheimer Land Reform Program, New York, henry George School.
Martynov, Semyonov, (2001). “Man and the Land, August 1917,” in Mark D. Steinberg, Voices of Revolution, New Haven,Yale University Press.
Rostow, Walt Whitman (1959), "the Stages of Economic Growth", Econ History Review.
Rostow, Walt Whitman (1960), The Stages of Economic Growth: A non-communist manifesto.
Zhou, Kate (1996), How the Farmers Changed China: Power of the People, West view Press.
Warriner, D (1969), Land Reform in Principles and practice, clarendon press.
Wong, Vince (2014), "Land Policy Reform in China: Dealing with forced Expropriation and the Dual Land Tenure System", Centre for Comparative and Public Law Faculty of Law,The University of Hong Kong, Occasional Paper No. 25 .
Абдурашитов Ф.М (2016), Земельно-водная реформа в Таджикистане в конце ХХ -начале ХХI вв, Душанбе.
Луковцева, Т. А(без даты), Большая Российская Энциклопедия.
 
دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 26
تالیف مقاله
پاییز و زمستان 1396
صفحه 77-101
  • تاریخ دریافت: 25 آبان 1396
  • تاریخ بازنگری: 28 آذر 1396
  • تاریخ پذیرش: 20 بهمن 1396