تصویرسازی تهدیدانگار از جمهوری اسلامی ایران توسط ایالات متحده آمریکا

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (روابط بین الملل)

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)

2 کارشناس روابط بین الملل دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده

 
تصویرسازی در روابط بینالملل که تحت عناوینی همچون اعتبار، حیثیت و پرستیژ بین‌المللی مطرح میشود‌، از آن روی اهمیت ویژه دارد که عموماً تصویر واقعیت از خود واقعیت مهمتر تلقی میشود. علیالخصوصکه بخش عمدهای از قضاوتهای افکار عمومی‌ و ارزشگذاریهای کنشگران بین‌المللی (نظیر سازمانها و شرکت‌های چندملیتی) متأثر از این موضوع بوده و حتی اغلب مکانیزمهای موجود در عرصه بینالمللی نیز بر پایه تصویرسازیها استوار میگردد.
اکنون با نظرداشت روند کلی مناسبات دو بازیگر مهم بین‌المللی یعنی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی این پرسش مطرح میشود که آیا امکان شناخت ماهیت‌، چرایی و به تبع آن دسته‌بندی اقدامات و شیوه‌های عمل آمریکا در حوزه تصویرسازی علیه ایران وجود دارد؟ مقاله حاضر درصدد است با شیوه تحقیق توصیفی ـ تحلیلی و براساس رهیافتهای هنجارگرایانه‌، به تبیین وجوه مختلف تصویرسازی از جانب آمریکا و رابطه آن با مباحثی همچون امنیتی ساختن و تهدید فضای هنجاری کنشگران بینالمللی بپردازد و ضمن بررسی استقرایی نمونههایی از طرحها‌، برنامهها و اقدامات دستگاه سیاست خارجی آمریکا بتواند دسته‌بندی مفهومی جدیدی از لایهبندی تصویرسازی تهدیدانگار نسبت به جمهوری اسلامی ایران ارائه نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Threatened image making of the Islamic Republic of Iran by the United States of America

نویسندگان [English]

 • Behnam Sarkhil 1
 • Faten Khazali 2

1 Faculty member of Imam Khomeini University

2 M.A. Student in International Relation at Imam Khomeini University

چکیده [English]

Image making in international relations that is also called under various titles such as credit, reputation and international prestige arises, is so important because the picture of reality is generally seen more important than the reality itself. In particular, most evaluations and judgments of the public or international actors (such as organizations and multinational corporations) are taken from image making and even most of the existing mechanisms in the international arena are also based on the image makings.
Regarding the relations between Iran and the USA, in general, this question may arise whether it is possible to categorize the threatening acts of the USA against Iran? So this article is intended by using the descriptive analytical method and with approaches based on constructivism and the social side nature of international relations to clarify the concept of threat and its relation to topics such as Securitization and the threat of Normative space of international actors. And investigating the actions and reactions of the USA, this article aims to pose new conceptualizations of different layers of the threatened

کلیدواژه‌ها [English]

 • the threat
 • image making
 • IRI
 • USA
 • securitization
 
ابراهیمی‌، نبی‌الله (1386)‌، تأملی بر مبانی و فرهنگ مکتب کپنهاگ‌، شماره 82 ، تابستان ، صص 458-439.
اسدی، بیژن (1385)‌، «جایگاه منافع و امنیت ملی در ساختارهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران‌»، فصلنامه رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی‌، زمستان‌، شماره 8‌، صص38-11.
افتخاری‌، اصغر (1389)‌، «دو چهره اسلام‌هراسی؛ سلبی و  ایجابی در تبلیغات ‌غرب»‌، فصلنامه رسانه‌، سال بیستم ، شماره 3.
افتخاری، اصغر (1387)‌، عملیات روانی و  تصویرسازی‌، مقالات همایش عملیات روانی و آینده پژوهی‌، چاپ اول‌، تهران: معاونت فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح.
آقایی‌، داود و الهام رسولی، (1388)‌، «سازه انگاری و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال اسرائیل»‌، فصلنامه سیاست‌، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه‌، دوره 39‌، شماره 1‌، بهار‌، صص16-1.
بوزان، باری و همکاران (1386)‌، چارچوبی تازه برای تحلیل مفهوم امنیت‌، ترجمه علیرضا طیب‌، تهران‌: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
بی‌نظیر‌، امید (1387)‌، «محورهای عملیات روانی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران»‌‌، مقالات همایش عملیات روانی و آینده پژوهی‌، چاپ اول‌، معاونت فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح.
چگنی زاده، غلامعلی (1389)‌، تحول در نظریه‌های موازنه قوا‌‌، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.
خداداد‌، مجتبی (1392)‌، «تکنیک‌های نرم مدیریت افکار‌»، بولتن قدرت نرم و ابزارهای دیپلماسی‌، دفتر مطالعات بین‌الملل‌، شماره پنج.
دهقانی فیروزآبادی‌، سیدجلال (1391)‌، «فناوری‌های قدرت در جنگ نرم»‌، فصلنامه مطالعات راهبردی‌، سال چهاردهم‌، شماره اول‌، بهار‌، شماره مسلسل 51‌، صص31-5.
دهقانی فیروزآبادی‌، سیدجلال (1393)‌، امنیتی شدن و سیاست خارجی ج.ا.ایران‌، تهران‌: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
دهقانی فیروزآبادی‌، سیدجلال (1395)‌، تصویرسازی جمهوری اسلامی ایران‌، تهران: مؤسسه چشم‌انداز آفاق جهانی، چاپ اول.
ذبیح آبادی‌، رضا (1391)‌، «انقلاب اسلامی ایران و عدم مطلوبیت نظم بین‌المللی موجود»‌، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی‌، سال نهم‌، شماره 31 ، زمستان‌، صص90-71.
رفعت‌، سید احمد و عمرو الشبوکی (1387)‌، آینده جنبش‌های اسلامی پس از 11 سپتامبر‌، مترجم میثم شیروانی، تهران: دانشگاه امام صادق (7).
سایت پگاه حوزه (1394)‌، ترفندهای ایران هراسی در رویکرد آمریکا، شماره  319‌، اول بهمن.
سرخیل، بهنام (1395)‌، جایگاه فراملی گرایی بر سیاست خارجی ج.ا.ایران، تهران، انتشارات الهدی.
سلیمانی‌، رضا (1391)‌، «رویکرد تئوریک به سیاست آمریکا در قبال انقلاب اسلامی ایران و بیداری اسلامی»‌، فصلنامه پژوهش‌های انقلاب اسلامی‌، سال اول‌، بهار‌، شماره 2‌، صص119-93.
سلطانی، سیدعلی اصغر (1387)‌، قدرت‌، گفتمان و زبان‌، تهران: نشر نی‌، چاپ اول.
سورین، ورنر و جیمز تانکارد (1386)‌، نظریه‌های ارتباطات، مترجم علیرضا دهقان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم.
شفیعی‌، جمال (1387)‌، «مدیریت ادراک»‌، مقالات همایش عملیات روانی و آینده پژوهی‌، چاپ اول‌، معاونت فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح.
صالحی‌، عباس (1389)‌، مطالعه زمینه‌های پیدایش و استمرار اسلام‌هراسی در غرب با تأکید بر مسئله تروریسم‌، پایان‌نامه دکتری‌، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرکزی.
طباطبایی‌‌، سیدمحمد‌ و علی سلیمانی (1392)‌، «جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی؛ گسترش فضای هنجاری»‌، فصلنامه پژوهش‌های راهبردی سیاست‌، سال دوم‌، شماره 7‌، زمستان‌، صص 123-93.
عبدالله خانی‌، علی (1385)‌، «بررسی و نقد نظریه امنیتی ساختن»، مطالعات راهبردی‌، شماره 33‌، صص511-491.
کاویانی‌، علیرضا (1389)‌، «رسانه، پیام و مخاطب‌»، فصلنامه راهبرد فرهنگ‌، شماره چهار‌، زمستان‌، صص78-45.
کریمی، رضا (1391)، «مبانی تئوریک و مصداقی تهدید نرم»‌، مدیریت نظامی‌، زمستان‌، شماره 28‌، صص72-41.
لیتل جان، استیفن (1384)‌، نظریه‌های ارتباطات، مترجم مرتضی نوربخش و دیگران، تهران: انتشارات جنگل، چاپ اول.
مارش، دیوید و استوکر، جری (1390)‌، روش و نظریه در علوم سیاسی‌‌، ترجمه امیرمحمد حاجی یوسفی‌، تهران: پژوهشکده مطالعه راهبردی.
محمدیان‌، منوچهر (1394)‌، «جایگاه شیعه‌هراسی در دیپلماسی ایالات متحده»، پگاه حوزه‌، شماره 261.
مرشدی زاده‌، علی (1389)‌، «اسلام‌هراسی در اروپا؛ ریشه‌ها و عوامل‌»، دانش سیاسی، پاییز و زمستان‌، دوره 3‌، شماره 6‌‌، صص 139-113.
موسوی‌، میرهادی (1393)‌، «اجلاس (WAVE‌) و تأثیر آن  بر برند جمهوری اسلامی ایران»‌، کتاب همایش جهان علیه خشونت و افراط گرایی‌، تهران: دفترمطالعات سیاسی وزارت امور خارجه.
وال استریت ژورنال، 29 جولای  2011. بازبینی‌شده در ۲۳ اسفند 1394.
هادیان‌، ناصر(1382)‌، «سازه انگاری از روابط بین­الملل تا سیاست خارجی‌»، فصلنامه سیاست خارجی‌، شماره 68‌، زمستان‌، صص950-915.
Buzan, and Ole Waver (2000), Regions and Power: The Structure of International Security, New York: Cambridge university Press
CSMonitor( 2015), "Russia Suspends Iran Arms Sale Following Israeli PM's Visit to Moscow", Retrieved 02 17, 2015, from CSMonitor: http://www.csmonitor. Com
Jay G. Blumler (2004), The uses of Mass Communications perspective on Gratifications Research, Beverly Hills clife.
Klotz, Audie, Cecelia Lynch (2007), Strategies for Research in Constructivism International Relations, Sharp, New York
Sanger , D. E. and E. Schmitt, (2010), "U.S. Speeding Up Missile Defenses in Persian Gulf", Retrieved 03 18, 2010, from NYTimes: http://www.nytimes.com
Walt. 2002. “Keeping the World: Off-Balance: Self-Restraint and U.S. Foreign Policy”, in: J. G. Ikenberry, America Unrivaled: The Future of the Balance of Power (pp. 154-211), New York: Cornell University Press.
Wendt, Alexander, (1995), “ConstructingInternational Politics”,International Security, Vol. 20, No. 1 . Summer
 
دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 26
تالیف مقاله
اسفند 1396
صفحه 103-133
 • تاریخ دریافت: 03 آبان 1396
 • تاریخ بازنگری: 13 دی 1396
 • تاریخ پذیرش: 22 بهمن 1396
 • تاریخ اولین انتشار: 01 اسفند 1396