پیش‏بینی تأثیرات انقلاب اسلامی ایران بر خاورمیانه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (مطالعات منطقه‌ای)

نویسنده

عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

پیش‏بینی تأثیرات انقلاب اسلامی ایران بر خاورمیانه


دکتر ابراهیم برزگر تاریخ دریافت: 28/07/1387


تاریخ پذیرش: 04/09/1387


چکیده


محقق در یک «مطالعه موردی» می‌کوشد تا مباحث نظری و ماهیت متفاوت پیش‏بینی در پدیده‌های انسانی و پدیده‌های طبیعی در انقلاب اسلامی ایران و بازتاب آن را بررسی کند. وی ضمن جدایی دو مقولۀ پیش‏بینی و پیش‏گویی، خطوط افتراق آن را در عرصه‌های علوم دقیقه و علوم انسانی برجسته می‌کند. به نظر وی درک عمیق بحث بازتاب انقلاب اسلامی ایران منوط به فهم مقولۀ پیش‏بینی و ظرایف آن در علوم انسانی است. نویسنده بر این باور است که محافل غربی اعم از نظریه‌پرداز و یا سیاست‌مدار در پیش‏بینی وقوع انقلاب اسلامی ناکام بوده‌اند و غافل‌گیرانه با آن مواجه می‌شوند؛ اما آنان کوشیده‌اند تا به پیش‏بینی بازتاب انقلاب اسلامی بپردازند. زین سبب، پیش‏بینی بازتاب‌های وسیع انقلاب اسلامی در سطح تحلیل منطقه‌ای و سطح تحلیل بین‏المللی موجب شد تا کارگزاران آن با دست‌کاری در «شرط وقوع» این پیش‏بینی‌ها، از این تأثیرات جلوگیری کنند و یا دست‌کم زمان وقوع آن را تا اطلاع ثانوی به تعویق اندازند و یا از شدت آن بکاهند. کاوش در موضوع پیش‏بینی تأثیرات انقلاب اسلامی ایران در موقعیت «وقوف بعد از وقوع» پیچیدگی در صحنۀ شطرنج سیاست را افشا، و ضرورت استفاده از «علم سیاست» در تصمیم‏گیری‌ها در موارد مشابه را اثبات می‌کند.


مقاله حاضر می‏تواند بخشی از «کاستی‏های نظری» درس بازتاب انقلاب اسلامی ایران را جبران کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Anticipating Impacts of the Islamic Revolution of Iran on the Middle East

نویسنده [English]

  • Ebrahim Barzegar

Faculty member of Allameh Tabatabaei University

چکیده [English]

Anticipating Impacts of the Islamic Revolution of Iran


on the Middle East


Dr. Ebrahim Barzegar


By doing a case study, the researcher has tried to investigate the related theories and the different nature of anticipating natural and human phenomena in the Islamic revolution of Iran and its consequences. He distinguishes between the two acts of anticipation and prophecy, depicting their divergent lines in the field of accurate sciences and humanities. He believes that a thorough understanding of the consequences of the Islamic Revolution depends on a recognition of the issue of anticipation and its niceties in humanities. He further notices that western circles, whether theoreticians or politicians, have failed in anticipating the occurrence of the Islamic Revolution. However, they have tried to anticipate the consequences. As a result, the anticipation of the broad consequences of the Islamic Revolution at regional and international levels of analysis led those involved to manipulating the "prerequisites" of those anticipations in order to hinder or weaken their impact or at least postpone their occurrence.


Probing into the issue of anticipating the consequences of the Islamic Revolution of Iran in the state of "recognition after occurrence" exposes the complexity of the political game and proves the necessity of using a scientific approach to politics in decision– making. The present article can compensate for some theoretical deficiencies of the academic course dealing with the consequences of the Islamic Revolution of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • anticipation in politics
  • Islamic Revolution of Iran
  • impacts of the Islamic Revolution on the Middle East
  • Futurology
دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 9
پاییز و زمستان 1388
صفحه 33-57
  • تاریخ دریافت: 27 مهر 1387
  • تاریخ بازنگری: 31 اردیبهشت 1390
  • تاریخ پذیرش: 04 دی 1387