نقش دانش و اعتماد سیاسی در پیش بینی علاقه مندی دانشجویان به مشارکت سیاسی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (مسایل سیاسی ایران)

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین نقش دانش و اعتماد سیاسی دانشجویان در پیش‌بینی علاقه‌مندی آنان به مشارکت سیاسی در دانشگاه محقق اردبیلی انجام شد. جامعه آماری پژوهش، 400 دانشجوی شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی در سال تحصیلی 1395-1394 بود. برای جمع‌آوری داده‌ها و جهت تعیین میزان دانش سیاسی، اعتماد سیاسی و مشارکت سیاسی، از ابزار پرسشنامه و به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها، از روش‌های آماری تجزیه و تحلیل همبستگی و تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شد. نتایج آزمون همبستگی نشان داد که بین متغیرهای میزان دانش و اعتماد سیاسی با میزان علاقه‌مندی دانشجویان به مشارکت سیاسی همبستگی مثبت و معنی‌داری وجود دارد (05/0>P). نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیونی نشان داد که در مجموع متغیرهای مستقل دانش و اعتماد سیاسی، 15 درصد از تغییرات مربوط به مشارکت سیاسی دانشجویان را تبیین می‌کنند. همچنین نتایج نشان داد که اعتماد سیاسی با ضریب بتای بالاتر، پیش‌بینی‌کننده مستقیم قوی‌تری برای مشارکت سیاسی دانشجویان می‌باشد. یافته‌های پژوهش حاضر تلویحات مهمی در خصوص ضرورت توجه نظام سیاسی به افزایش زمینه‌های اعتماد‌سازی در میان شهروندان بخصوص جوانان و دانشجویان دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The role of political trust and knowledge in prediction of students' interest to political participation

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Molaei

Faculty member of Mohaghegh Ardabili University

چکیده [English]

This research was conducted by the purpose of determining the role of students' political knowledge and trust in their interest in political participation at Mohaghegh Ardebili University. The statistical population of the study consisted of 400 undergraduate students in the academic year of 2014-2015. In order to collecting the data and determining the level of political knowledge, political trust, and political participation, a questionnaire was used and for analyzing the data correlation analysis and linear regression analysis were applied. The results of the correlation test indicated that there is a positive and significant correlation between the variables of political knowledge and trust with the level of students' interest in political participation (P <0.05). The results of regression analysis proved that, in total, independent variables of political knowledge and trust, explain 15% of the changes related to student political participation. The results also showed that political trust with a higher beta coefficient is a stronger predictor of student political participation. The findings of the present research are important implications for the necessity of the political system's attention to increase confidence building among citizens, especially young people and students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • political knowledge
  • political trust
  • Political participation
  • Iranian political system
آبر کرامبی‌، نیکلاس، هیل، استفن، اس.ترنر، برایان (1367). فرهنگ‌ جا‌معه‌شنا‌سی، ترجمه‌ حسن‌ پویا‌ن‌، تهران: انتشارات چاپخش.
امام‌جمعه‌زاده، سید جواد، مهرابی کوشکی، راضیه (1394). «الگوی اعتماد سیاسی با تأکید بر دیدگاه امام خمینی قدس سره؛ با استفاده از تئوری زمینه‌ای (GT)»، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، شماره 42، صص 117- 138.
امام‌جمعه‌زاده، سید جواد، محمود اوغلی، رضا، عیسی نژاد، امید (1389). «بررسی رابطه میان دینداری و مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه اصفهان»، پژوهشنامه علوم سیاسی، (1)6: 7- 34‌.
بابازاده بایی، علی(1389). بررسی تأثیر اعتماد اجتماعی بر مشارکت سیاسی: مطالعه موردی افراد 20 سال و بالاتر شهر بابل، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران.
بشیریه، حسین (1382). آموزش دانش سیاسی، تهران: انتشارات نگاه معاصر.
راش، مایکل (1393). جامعه و سیاست، مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی سیاسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: انتشارات سمت.
زارع شاه‌آبادی، اکبر، نوریان نجف، محمد (1390). «بررسی رابطه اعتماد اجتماعی با مشارکت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه یزد»، دوفصلنامه جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه، شماره اول: 47- 69 .
زاهدی، شمس السادات، خانباشی، محمد (1390). «از اعتماد عمومی تا اعتماد سیاسی؛ پژوهشی پیرامون رابطه اعتماد عمومی و اعتماد سیاسی در ایران»، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت در ایران، دوره (4) 15: 73- 95.
سردارنیا، خلیل الله، قدرتی، حسین، اسلام، علیرضا (1389). «تأثیر حکمرانی خوب و سرمایه اجتماعی بر اعتماد سیاسی (مطالعه موردی؛ شهرهای مشهد و سبزوار)». پژوهشنامه علوم سیاسی، (1) 5: 135- 165.
سیدامامی، کاووس (1386). «مشارکت سیاسی دانشجویان: ارزیابی برخی از پیش‌بینی‌کننده‌های مشارکت سیاسی»، پژوهشنامه علوم سیاسی، (2)1: 59- 77 .
سیدامامی، کاووس، منتظری مقدم، رضا (1391). «نقش فرهنگ اعتماد و عملکرد نهادهای سیاسی در ایجاد اعتماد سیاسی: بررسی پیمایشی دانشجویان دانشگاه‌های تهران». پژوهشنامه علوم سیاسی (4) 7: ‌216-189.   
شایگان، فریبا (1387). «بررسی عوامل تأثیرگذار بر اعتماد سیاسی»، دو فصلنامه دانش سیاسی، (1)4: 179-153.
صدیقی، بهرنگ، ملکمیان، لینا، اجاقی ازبری، مهدی (1390). «بررسی تأثیر اعتماد سیاسی بر مشارکت سیاسی (‌مورد دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن 88-89)، فصلنامه پژوهش اجتماعی، (11)4: 171- 188.
غفاری هشتجین، زاهد، بیگی نیا، عبدالرضا، تصمیم قطعی، اکرم (1389). «عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی دانشجویان علوم سیاسی و فنی دانشگاه تهران»، دو فصلنامه دانش سیاسی، (6)2، 240-207.
فراتی، عبدالوهاب (1392). «دانش سیاسی حوزوی، سرشت و مختصات آن»، فصلنامه سیاست متعالیه، (1) 1، 97- 126‌.
مسعود نیا، ابراهیم (1386). «مقایسه آگاهی سیاسی دانش‌آموزان شاهد و غیر شاهد دوره دبیرستان در استان اصفهان»، فصلنامه تعلیم و تربیت، 94: 59- 78 . 
مصفّا، نسرین (1375). مشارکت سیاسی زنان در ایران، تهران: انتشارات وزارت امورخارجه.
Chawla, Louise. & Heft, Harry.(2002). Children’s competence and the ecology of communities: a functional approach to the evaluation of participation, Journal of Environmental Psychology., 22: 201–216.
Corrigall-Brown, Catherine.  & Wilkes, Rima. (2014). Media exposure and the engaged citizen: How the media shape political participation, Social Science Journal., 51(3): 408-421.
Gastil, John. & Xenos, Michael. (2010). Of Attitudes and Engagement: Clarifying the Reciprocal Relationship Between Civic Attitudes and Political Participation, Journal of  Communication., 60: 318–343.
Hooghe, Marc. & Marien, Sofie. (2013). A Comparative Analysis of the Relation between Political Trust and Forms of Political Participation in Europe, European Societies.,  15(1): 131-152.
Hooghe, Marc., Marien, Sofie., Pauwels, Teun. (2011). Where Do Distrusting Voters Turn if       There is No Viable Exit or Voice Option? The Impact of Political Trust on Electoral Behaviour in the Belgian Regional, Government and Opposition., 46(2): 245–273.
Howe, Paul. (2006). Political Knowledge and Electoral Participation in the Netherlands:      Comparisons with the Canadian Case, International Political Science Review., 27(2): 137–166.
Kunovich, Robert M. (2013). Political knowledge in Poland, Communist and Post-Communist Studies., 46 :65–78.
Larcinese, Valentino. (2007). Does Political Knowledge Increase Turnout? Evidence from the  1997 British General Election, Public Choice., 131:387-411
Mager, Ursula. & Nowak, Peter. (2012). Effects of student participation in decision making at school. A systematic review and synthesis of empirical research, Educational  research  Review., 7: 38–61.
Masoudnia, Hoseyn., Marandi Zohre., Mahmoodoghli Reza., & Rahbargazi Mahmoodreza. (2012). The relationship between social trust and political participation (case study of Iranian youth), journal of American science., 8: 483-487.
Michael, X. Carpini, Delli. Keeter, Scot (1996). What Americans Know About Politics and Why It Matters. New Haven: Yale University Press.
Niemi, Richard G., & Junn, Jane. (1998). Civic education: what make students learn, New  Haven, Yale University Press.
Obradovic, Jelena., & Masten Ann S. (2007). Developmental Antecedents of Young Adult Civic Engagement, Applied Developmental Science., 11: 2–19.
Ondercin Heather L., &Jones-White, Daniel. (2011). Gender Jeopardy: What is the Impact of  Gender Differences in Political Knowledge on Political Participation? Social Science Quarterly.,. 92(3): 675-694.
Paloniemi Riikka., & Vainio Annukka. (2011). Why Do Young People Participate in Environmental Political Action? Environmental Values., 20: 397–416.
Predescua Mihai., & Darjanb Ioana. (2010). Promoting political participation through adult education, Procedia Social and Behavioral Sciences.,2:3241–3245.
دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 27
تالیف مقاله
بهار و تابستان 1397
صفحه 141-163
  • تاریخ دریافت: 23 آبان 1396
  • تاریخ بازنگری: 24 مرداد 1396
  • تاریخ پذیرش: 19 آذر 1396