الگوی رفتار رأی‌دهی مردم در انتخابات جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر رویکرد بازاریابی سیاسی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (مسایل سیاسی ایران)

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده

از مهم‌ترین وظایف مدیران بازاریابی کشف نیازها، تجزیه و تحلیل رفتار خرید مشتریان و همچنین اولویت‌بندی مؤلفه‌های مؤثر بر آن است که نتیجه آن، شناسایی سلیقه بازار و ارائه کالا یا خدمات متناسب با آن خواهد بود.
در بازار سیاست نیز احزاب و جریانات سیاسی برای کسب موفقیت در رقابت‌های انتخاباتی، باید نیازها و دغدغه‌های فردی و عمومی مردم را درک کنند تا بتوانند تحلیل درستی از رفتار رأی‌دهی و علل گرایش آن‌ها به یک فرد یا جریان داشته باشند. از این رو، بررسی این امر، که پایه اساسی استراتژی‌های مبارزات سیاسی است، مهم‌ترین مأموریت بازاریابی سیاسی قلمداد می‌شود.
در این پژوهش (تحلیل بین‌رشته­ای) تلاش شد علل تمایل مردم به یک نامزد، در فرایند مبارزات انتخاباتی با رویکرد بازاریابی سیاسی مورد واکاوی قرار گیرد. براین اساس از روش پژوهش تلفیقی اکتشافی با رویکرد ایجاد طبقه‌بندی مبتنی بر داده­های کیفی برای شناسایی، دسته‌بندی و رتبه­بندی مؤلفه‌های مؤثر بر رفتار رأی‌دهی مردم ایران استفاده شد و نتیجه آن، معرفی سه عامل «نامزد»، «رأی‌دهنده» و «فضای رقابت» به‌عنوان مولفه‌های اصلی که هر یک دارای سه زیر مولفه است بود. در نهایت 36 شاخص در شکل‌گیری رفتار رأی‌دهی مردم مبتنی بر رویکرد بازاریابی سیاسی تعیین شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Pattern of People's Voting Behavior in Iran Based on Political Marketing Approach

نویسنده [English]

  • Rasoul Yousefi Ramandi

Faculty member of Imam Hossein University

چکیده [English]

The main task of marketing managers is the discovery of customer's needs and analysis of their purchasing behavior and the ranking of influencing factors on these. The result of this effort is to identify the tastes of the market and provide the appropriate goods or services, or to gain more market share.
The Political parties, in the same manner, need to understand the individual and public needs so that they could obtain a correct analysis of the electorate's conduct and inclinations towards certain political trends and use it in their election campaigns. Therefore, the major task of political marketing is the analysis of people's voting behavior, a task which is referred to as the basic strategies of political campaigns.
The purpose of this research, an interdisciplinary one, is using the political marketing approach to explain the reasons behind people's backing a certain candidate. To do this, we have first reviewed the theoretical foundations of voting behavior and political marketing, and then we have identified and categorized the factors influencing the voting behavior of the Iranian people by using the mixed method, and finally we have ranked these factors.
The result of the research is the introduction of three major shaping factors behind people's voting behavior, namely the candidate, the voter and the competitive environment, each of which has three sub-components and 36 indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Marketing
  • voting behavior
  • Election
  • I.R.of Iran
آزاد ارمکی، تقی(1375)، «نقش تبلیغات سیاسی در رفتار رأی‌دهی ساکنان تهران»، نشریه مطالعات جامعه‌شناختی، شماره 8.
اریک لو، ترجمه سی مسعود سیدعلوی(1387)، «چرخش افکار هنر روابط عمومی سیاسی»، نشریه رسان ، شماره 76.
الرک، پاملا‌ال، رابرت‌بی‌ستل، ( 1380)، پژوهش پیمایشی: رهنمود‌ها و استراتژی‌هایی برای انجام دادن پیمایش، ترجمه مهراندخت نظام ستهیدی و اردشیر امیدی و محمود متحد ، انتشارات آگه.
ببی، ارل، (1381)، روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه رضا فاضل، انتشارات سمت.
بشیریه، حسین(1388)، موانع توسعه سیاسی در ایران، تهران، انتشارات گام نو.
بلیکی، نورمن، (1370)، طراحی پژوهش‌های اجتماعی، ترجمه حسن چاوشیان، انتشارات نی.
جهان فکر‌افزار و خویه، جهان و علی(1390)، «برنامه جامع ارتباطات بازاریابی سیاسی»، دانشگاه تهران، مقاله اینترنتی.
خیری و قاسمی و قلی‌پور، بهرام و بهروز و پویا (1390)، «بررسی تأثیر ابزارهای سنتی بازاریابی سیاسی بر رفتار رأی‌دهندگان»، نشریه مدیریت بازاریابی، شماره 12.
خیری و عباسعلی‌زاده، بهرام و منصوره (1387)، «بازاریابی سیاسی؛ پیش به‌سوی سازمان‌های سیاسی بازارمحور»، مدیریت فرهنگ سازمانی، شماره 18.
خیری و قلی‌پور، بهرام و پویا(1391)، «بازاریابی سیاسی، مفهوم، اهداف، ابزارها»، نشریه راهبرد، شماره 8.
دارابی، علی(1388)، «رفتار انتخاباتی در ایران؛ الگوها و نظریه ها»، انتشارات سروش.
دارابی، علی(1388)، «بنیان‌های نظری رفتار رأی‌دهی شهروندان»، نشریه پژوهش‌های ارتباطی، سال شانزدهم، شماره 1.
دانایی‌فرد حسن (1384)، «تئوری پردازی با استفاده از رویکرد استقرایی: استراتژی مفهوم­سازی تئوری بنیادی»، دو‌ماهنامه علمی‌ـ‌پژوهشی دانشور رفتار، سال 12، شماره 11.
دانایی‌فرد، حسن(1390)، ساخت نظریه بی‌تفاوتی سازمانی: کاربرد استراتژی داده بنیاد در عمل؛ آذر اسلامی، تهران: دانشگاه امام صادقعلیه‌السلام.
دواس، دی ای، (1376)، پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی، انتشارات نی، چاپ اول.
رامشک، عطاءالله(1382)، «ایران شناسی: بررسی جامعه‌شناختی رفتار انتخاباتی در کهگیلویه و بویراحمد»، نشریه مطالعات ملی، بهار ، شماره 1.
زارع پور و تاکی، ابراهیم و انیسه(1390)،"چگونگی استفاده از تکنیکهای بازاریابی به منظور موفقیت در مبارزات انتخاباتی"، دانشگاه آزاد
زارع پور و آزاد، ابراهیم و نرگس(1388)، «بررسی خصوصیات کارکردی و ابزاری بازاریابی سیاسی»، مقاله اینترنتی.
کفاش پور و سیاهرودی و علوی، آذر و مهدی و سید مسلم (1387)، «فرایند بازاریابی سیاسی، ارائه مدلی جامع در ارتباط با جایگاه بارایابی در سیاست»، کنفرانس بین‌المللی بازاریابی تهران.
عیوضی، محمدرحیم(1385)، مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
عبدالله، عبدالمطلب(1391)، تحلیل رفتار رأی‌دهی در ایران، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
عبدالله، عبدالمطلب(1388)، «سیری در نظریه‌های رفتار رأی‌دهی»، فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی، سال 3، شماره8.
علی‌پور و جعفری و شفقی، مهرداد و فرشید و علی(1390)، «بازاریابی ویروسی و تأثیر آن بر موفقیت احزاب و کاندیداها در رقابت‌های انتخاباتی»، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، شماره هفدهم.
غفاری، غلامرضا(1386)، جامعه‌شناسی مشارکت، تهران، انتشارات نزدیک.
طالبان و میرزایی، محمدرضا و مهدی(1390)، «دین داری و رفتار انتخاباتی»، نشریه علوم اجتماعی، دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 1.
طوفانی‌اصل، اویس(1386)، «ارتقای مشارکت سیاسی شهروندان ایرانی: تبیین نقش بازاریابی سیاسی»، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی.
محمدیان و شمسی، محمود و جعفر(1388)، مبانی نظری بازاریابی و تبلیغات سیاسی در غرب، انتشارات موسسه کتاب مهربان نشر، تهران.
محسنیان‌راد، مهدی(1368)، ارتباط‌شناسی، انتشارات سروش.
نیازی، محسن(1390)، «روش‌های پژوهش تلفیقی، جنبش سوم روش‌شناسی در علوم اجتماعی»، نشریه مطالعات اجتماعی ایران، دوره پنجم، شماره 2.
Alex Marland & Thierry Giasson (2011). “Political marketing in Canada”. UBCpress, Toronto
Andrzej falkowski and wojciech cwalin (2012). “Political Marketing: Structural Models of Advertising Influence and Voter Behavior”. Journal of Political Marketing
Andrzej Falkowski & Wojciech Cwalina (2010). “Towards the evelopment of a cross-cultural model of voter behavior”. European Journal of Marketing, Vol. 44
Alkis Thrassou & Demetris Vrontis (2009). “A marketing communications framework for small political parties in developed countries”. Marketing Intelligence & Planning, Vol. 27 No. 2
Ann-Marie Ekengren and Henrik Oscarsson (2013). “Party elites' perceptions of voting behavior”. Party Politics
Avraham Shama (1975). “An Analysis of Political Marketing, Broadening the Concept of Consumer Behavior” . Association for Consumer Research in Baruch College
Brett R. Gordon & Mitchell J. Lovett & Ron Shachar (2012). “Marketing and politics: Models, behavior, and policy implications”. Business Media
Butler P. and Collins N (1994). “Political marketing: structure and process”. European Journal of Marketing, vol. 4, no.5
Bruce. I Newman (1999). A predictive model of voter behavior: The repositioning of Bill Clinton. Handbook of political marketing. Thousand Oaks, CA: Sage Publications
Carlos R. Lever (2009). “A model of political campaigns, lobbying and marketing over social networks: Whom to target?”. Stanford University Handbook, November
Clemente, M. N (1992). The Marketing Glossary. Amacon, New York, NY.
Deirdre Shaw & Terry Newholm & Roger Dickinson (2006). “Consumption as voting: an exploration of consumer empowerment”. European Journal of Marketing Vol. 40,
Flemming Hansen, Steen lundsteen & sverre Riis Christensen (2007). “Emotional Responses to Top Politicians in a General Election”. Nordicom Review 28
Jennifer Lees-Marshment (2012). “Market research in politics: revealing the contribution consultants make when advising our politicians”.65th Annual Conference the New World of Public Opinion Research June 14-16, Hong Kong
Jennifer Lees-Marshment&Jesper Strömbäck & Chris Rudd (2010). Global Political Marketing. Routledge Research in Political Communication
Jennifer Lees-Marshment (2014). Political Marketing: Principles and applications. Routledge Research in Political Communication
Jennifer Lees-Marshment (2012). Handbook of Political Marketing. Routledge Research in Political Communication
Joseph Ben-Ur & Bruce I. Newman (2010). “A marketing poll: an innovative approach to prediction, explanation and strategy”. European Journal of Marketing, Vol. 44 No. 3
Joshua Harder and Jon A. Krosnick (2008). “Why Do People Vote? A Psychological Analysis of the Causes of Voter Turnout”. Stanford University
Larry M. Bartels (2008). The Study of Electoral Behavior. The Oxford Handbook of American Elections and Political Behavior, August
Lynda lee kaid (2012). “Political Advertising as Political Marketing: A Retro-Forward Perspective”. Journal of Political Marketing
Kostas Gouliamos, Antonis Theocharous, and Bruce Newman (2013).Political MarketingStrategic Campaign Culture. Routledge Research in Political Communication
Mayer, Nonna, (2001), «Behaviorisme », Pascal Perrineau et Dominique Reynié (dir.), Dictionnaire du vote, Paris, Presses universitaires de France
Melinda Gann Hall and Paul Brace (1992). “Toward an Integrated Model of Judicial Voting Behavior”. American Politics Research
Miller, William J (2008). “Know Your Vote: Election 2008”. Notre Dame College Campaign Series: South Euclid, OH
Nicholas J. O’shaughnessy and paul R. Baines and Aron o’cass and robert P. Ormrod (2012). “Political Marketing Orientation: Confusions, Complications, and Criticisms”. Journal of Political Marketing
Nicholas O’Shaughnessy (2001). “The marketing of political marketing”. European Journal of Marketing, Vol. 35 No. 9/10
Niya Valkova & Robert P. Ormrod (2011). “Political Marketing in Eastern European”. Department of Marketing and Statistics. The Aarhus School of Business
Norman Peng & Chris Hackley (2009). “Are voters, consumers?”. Qualitative Market Research: An International Journal, Vol. 12 No. 2
Paul R. Baines & Phil Harris& Barbara R. Lewis (2002). “The political marketing planning process: improving image and message in strategic target areas”. Marketing Intelligence & Planning
Phil Harris & David Perrin & Easton D. Simenti-Phiri (2014). “The Americanisation of Southern African Political Campaigns: A Comparative Study of Malawi and South Africa General Elections”. Journal of Marketing Development and Competitiveness vol. 8(1)
Phil harris and conor mcgrath (2012). “Political Marketing and Lobbying: A Neglected Perspective and Research Agenda”. Journal of Political Marketing
Scammell, M (1999). “Political marketing: Lessons for political science”. Political Studies
Scott D. McClurg, Michelle L. Wade and Maja V. Wright-Phillips (2013). “He Said, She Said: Sex, Social Networks, and Voting Behavior”. American Politics Research
Saatchi, M (2008). “Business and politics are worlds apart”. Financial Times, 25 March
Stephan C. M. Henneberg (2004). “Political Marketing Theory: Hendiadyoin or Oxymoron”. University of Bath School of Management
Sigge Winther Nielsen (2012). “Three faces of political marketing strategy”. Journal of Public Affairs.Volume 12 Number 4
Sigge Winther Nielsen (2013). “Toward a new institutional strategy framework for political marketing”. Journal of Public Affairs. Volume 13 Number 1
Shultz II, C.J.a, Peterson, M.b, Zwick, D.c, Atik, D.d (2014). “My Iranian Road Trip - Comments and Reflections on Video Graphic Interpretations of Iran's Political Economy and Marketing System”. Journal of Macromarketing
R.A. Gbadeyan (2011). “Political Marketing Strategies and Democracy in Nigeria”. Asian Journal of Business Management
Robert M. Stein and Jan Leighley (2005). “Who votes, who doesn’t, why and, what can be done?”. A Report to the Federal Commission on Electoral Reform. University of Arizona. June 10
Rui Antunes (2010). “Theoretical models of voting behaviour”. The report for election of Instituto Politécnico de Coimbra
Torben Hansen & Jan moller Jense (2007). “Understanding voters’ decisions: a theory of planned behavior approach”. Innovative Marketing, Volume 3, Issue 4
Vaske, J.J. & Donnelly, M.P... (1999).“A value-attitude-behavior model predicting wildlife preservation voting intentions”. Society and Natural Resources: An International Journal
Willem de Koster and Jeroen van der Waal (2008). “Cultural Value Orientations and Christian Religiosity: On Moral Traditionalism, Authoritarianism, and their Implications for Voting Behavior”.