تحلیل مبانی فکری رفتار حزب حرکت ملی ترکیه در قبال جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (مطالعات منطقه‌ای)

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

2 دانشجوی دانشگاه امام صادق علیه السلام

چکیده

احزاب سیاسی بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی در جمهوری ترکیه شکل گرفتند و فضایی از رقابت دموکراتیک علی‌‌رغم فضای تک ‌حزبی در سال‌های نخست جمهوری بین این احزاب به وجود آمد. حزب حرکت ملی چهارمین حزب سیاسی بزرگ ترکیه محسوب می‌شود که در فضای سیاسی ترکیه تأثیرگذار است. حضور این حزب در ائتلاف جمهور و نقش‌آفرینی آن در سپهر سیاسی ترکیه ضرورت تحلیل رفتار سیاسی این حزب را در قبال جمهوری اسلامی ایران مشخص می‌سازد. هدف مقاله حاضر تبیین مواضع حزب حرکت ملی در قبال جمهوری اسلامی ایران است. بر این اساس پرسش اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه انگاره‌‌های هویتی حزب حرکت ملی چه نقشی در مواضع این حزب در قبال جمهوری اسلامی ایران دارد؟ این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با بهره‌گیری از تکنیک اسنادی نقش انگاره‌های هویتی را در مواضع حزب حرکت ملی مورد بررسی قرار می‌دهد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی محسوب می‌شود. یافته‌‌های مقاله نشان می‌دهد که حزب حرکت ملی به دنبال اتخاذ سیاست‌های همکاری-جویانه در قبال جمهوری اسلامی ایران است.
حضور این حزب در ائتلاف جمهور و نقش‌آفرینی آن در سپهر سیاسی ترکیه ضرورت تحلیل رفتار سیاسی این حزب را در قبال جمهوری اسلامی ایران مشخص می‌سازد. هدف مقاله حاضر تبیین مواضع حزب حرکت ملی در قبال جمهوری اسلامی ایران است. بر این اساس پرسش اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه انگاره‌‌های هویتی حزب حرکت ملی چه نقشی در مواضع این حزب در قبال جمهوری اسلامی ایران دارد؟ این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با بهره‌گیری از تکنیک اسنادی نقش انگاره‌های هویتی را در مواضع حزب حرکت ملی مورد بررسی قرار می‌دهد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی محسوب می‌شود. یافته‌‌های مقاله نشان می‌دهد که حزب حرکت ملی به دنبال اتخاذ سیاست‌های همکاری-جویانه در قبال جمهوری اسلامی ایران است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the Intellectual Principles of the Turkish National Movement Party's Behavior towards the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

 • Seyed Asadollah Athari 1
 • Ramin Valizadeh Meidani 2

1 Faculty member of Islamic Azad University

2 Ph.D Student in Political Science at Imam sadiq University

چکیده [English]

Political parties were formed after the collapse of the Ottoman Empire in the Turkish Republic, and there was an atmosphere of democratic competition, despite the one-party atmosphere in the early years of the Republic between the parties. The National Movement Party is Turkey's fourth largest political party that has an impact on Turkey's political environment. The presence of this party in the Republican alliance and its role in the political sphere of Turkey highlights the necessity of analyzing its political behavior towards the Islamic Republic of Iran. The purpose of this article is to explain the positions of the National Movement Party in relation to the Islamic Republic of Iran. Accordingly, the main question of this study is: what role do the National Movement Party's identity ideas play in its position towards the Islamic Republic of Iran? This paper investigates the role of identity paradigms in the positions of the National Movement Party using a descriptive-analytical approach and using documentary technique. This research is of practical purpose. The findings of the article show that the National Movement Party seeks to adopt cooperative policies towards the Islamic Republic of Iran.
The presence of this party in the Republican alliance and its role in the political sphere of Turkey highlights the necessity of analyzing its political behavior towards the Islamic Republic of Iran. The purpose of this article is to explain the positions of the National Movement Party in relation to the Islamic Republic of Iran. Accordingly, the main question of this study is: what role do the National Movement Party's identity ideas play in its position towards the Islamic Republic of Iran? This paper investigates the role of identity paradigms in the positions of the National Movement Party using a descriptive-analytical approach and using documentary technique. This research is of practical purpose. The findings of the article show that the National Movement Party seeks to adopt cooperative policies towards the Islamic Republic of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • National Movement
 • Party
 • Islamic Republic of Iran
 • Identity
 • Ideas
 • Turkey
بهجت­پور، عبدالکریم (1394). تفسیر تنزیلی (به ترتیب نزول) مبانی اصول قواعد و فواید. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
جوانمرد، محمد و پیروزفر، مهدی و ولی­زاده میدانی، رامین (1397). «بررسی اهداف و اندیشه‌های رهبران اسلام‌گرا در ترکیه نوین»، فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش‌های سیاسی جهان اسلام. 7(3)، 238-215.
صابان، سهیل (2017). تطور الاوضاع الثقافیه فی ترکیا. تحریر و مراجعه عثمان علی، فیرجینیا: المعهد العالمی للفکر الاسلامی.
صلاح شحاته، دینا (2014). «الاسلام السیاسی و مستقبل العلمانیه فی ترکیا»، السیاسه الدولیه. 32(131)، 158-153.
عبدالله، عبدالمطلب و ولی­زاده میدانی، رامین و پیروزفر، مهدی (1397). «بررسی رفتار سیاست خارجی حزب حاکم ترکیه در قبال جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه جامعه­شناسی سیاسی جهان اسلام. 6(13)، 108-87.
فاروقی، ثریا (2018). الدوله العثمانیه و العالم المحیط بها. بیروت: دارالمدار الاسلامی.
کوشکی، محمدصادق و رنجبر، مصطفی (1395). احزاب اسلام­گرای ترکیه و سیاست منطقه‌ای. تهران: انتشارات خرسندی.
محفوض، عقیل سعید (2014). السیاسه الخارجیه الترکیه. بیروت: المرکز العربی للابحاث و دراسه السیاسات.
مرادیان، محسن (1389). برآورد استراتژیک ترکیه. تهران: انتشارات مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.
 Amitina, V. (2017). Between East and West: Turkey's foreign policy in a multi-polar world.
Atacan, F. (2018). "Explaining religious politics at the crossroad: AKP‐SP", Turkish Studies. 6(2), 187-199.
Danforth, N. (2018). "Ideology and pragmatism in Turkish foreign policy: From Atatürk to the AKP", Turkish Policy Quarterly. 7 (3), 83-95.
De Vos, P. (2019). "Discourse theory and the study of ideological (trans-) formations", Pragmatics, Quarterly Publication of the International Pragmatics Association (IPrA), 13(1), 163-180.
Dey, Eric L. (2015). Undergraduate Political Attitudes: Peer Influence in Changing Social Contexts. Journal of Higher Education, Vol. 68.
Franke, Wilmer (2012). The Social Construction of Man, the state and war: Identity, Conflict and Violence in the Former Yugoslavi. London, Rutledge.
Lesser, Eric and Etal (2019), Knowledge and Communities. Boston, Butter Worth, Heinemann.
Steve, smith (2016). "Foreign policy is what states make of it: Social Construction and International Relations Theory ", in: Foreign Policy in a Constructed World: International Relation in a Constructed World. Editor: v. Kubalkova, Armonk, M.E.Sharpe.
استانبولی
Agoston. G. (2017). OSMANLI ASKERİ TARİHİ. Aksaray: Türkiye Araştırmalar Merkezi.
Akıncı. M and Gökçe Nur.Ş. (2015). TÜRK İSLAM SİYASİ DÜŞÜNCESİ KONGRESİ. Aksaray: BİLDİRİLER KİTABI.
Aksin, Sina (2017). "Dusunce tarihi (1945 sonrasâ), in Turkiye tarihi, ed. Sina Aksin, vol. 5 Istanbul.
Aybars, E. (2019). Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (No. 32), Ege Üniversitesi Basımevi Müdürlüğü.
Baharçiçek, A. (2018). "Etnik Terör ve Etnik Terörle Mücadele Sorunu", Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), pp. 11-27.
Baharçiçek, A., and Tuncel, G. (tarihsiz). TERÖRLE MÜCADELENİN ZORLUKLARI VE BU ZORLUKLARI AŞMADA FARKLI BİR YAKLAŞIM: DEMOKRATİK MÜCADELE YÖNTEMİ Difficulties of Struggle with Terror and a New Approach to Overcome These Difficulties: Democratic Struggle Way.
Can, Kemal (2016). "Ulkucu hareketin ideolojisi", Istanbul: Iletisim Yayinlari.
Çavuşoğlu, M. (2015). 2015 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ, Ankara: Dışişleri Bakanlığı.
Erbakan, N. (2014). Davam, Milli Gazete Ankara Kitab Kulübü , Ankara.
Erdogan, R. (2015). Yuzyil Islam Asri Olacak, Beklenen Vakit , January 9.
Kaya, İ. (2018). Terörle mücadele ve uluslararası hukuk. USAK Books.
Kur, Alb and BÝLGÝÇ, M. Sadi (tarhsiz). Terör ve TERÖRLE MÜCADELE.
Şahinoğlu, S. (2015). Avrupa Birliği güvenlik ve terör (Master's thesis, Başkent Üniversitesi Avrupa Biriliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü).
Yavuz, H. (2019). Modernleşen Müslümanlar: Nurcular, Nakşiler, Milli Görüş ve AK Parti (Vol. 22). Kitap Yayinevi Ltd.
دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 30
تالیف مقاله
پاییز و زمستان 1398
صفحه 297-316
 • تاریخ دریافت: 20 تیر 1397
 • تاریخ بازنگری: 28 آذر 1398
 • تاریخ پذیرش: 02 مهر 1398